Lider konsorcjum musi mieć umocowanie do złożenia oferty w imieniu wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w jego skład.
W przetargu na dostawę odzieży dla pracowników PPUP Poczta Polska odrzuciła ofertę konsorcjum: Telimena - Redan - Rawa Mode. Powodem tej decyzji był brak pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum Telimena do złożenia oferty w imieniu firmy Redan. Wykonawcy oprotestowali odrzucenie oferty wskazując, że zamawiający miał obowiązek wezwać ich do uzupełnienia pełnomocnictwa Redan. Zamawiający protest oddalił, więc konsorcjum odwołało się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wskazała, że oferta konsorcjum nie zawierała pełnomocnictwa, które upoważniałoby firmę Telimena do złożenia oferty także w imieniu Redan. KIO opowiedziała się za niedopuszczalnością uzupełnienia pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 - p.z.p.). Podkreśliła, że pełnomocnictwo nie jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy też dokumentem potwierdzającym, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu dotyczyć mogą: uprawnień do wykonywania określonej działalności, doświadczenia wykonawcy, jego potencjału technicznego czy sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Ich spełnienie może być wykazywane poprzez dokumenty wymienione w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający. Rozporządzenie nie wymienia dokumentu pełnomocnictwa, dlatego że nie jest ono dokumentem, który może służyć potwierdzeniu spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu. Z tych powodów nie podlega uzupełnieniu.
KIO wskazała, że art. 82 ust. 2 p.z.p. zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności. Z kolei z art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego wynika, że także pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno mieć formę pisemną.
Z art. 104 kodeksu cywilnego wynika, że jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Dalsza część przepisu wskazuje jednakże, że jeśli ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
Według KIO na przeszkodzie zastosowania tej reguły stoi jednak wola zamawiającego, wyrażona poprzez odrzucenie oferty konsorcjum. Oznacza to brak zgody na działanie lidera konsorcjum bez umocowania.
Sygn. akt KIO/UZP 417/08
OPINIA
PIOTR TRĘBICKI
radca prawny, szef zespołu zamówień publicznych w Kancelarii Gessel w Warszawie
Patrząc od strony obecnie obowiązującego prawa, należy stwierdzić, że zamawiający nie miał prawa dokonać wezwania do uzupełniania oferty wykonawcy o brakujący dokument pełnomocnictwa. Ofertę bez skutecznego pisemnego pełnomocnictwa, w świetle wymogu pisemności oferty w zamówieniach publicznych, uznać należy za nieważną.
Wskazane jest jednak dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości uzupełniania ofert o pełnomocnictwa. Nie ma szczególnej przesłanki, która, w świetle szerokiej obecnie możliwości uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań jakościowo-użytkowych, nie pozwalałaby na dopuszczenie uzupełniania pełnomocnictw.