Samorządy wojewódzkie będą mogły bezpłatnie otrzymać niektóre linie kolejowe - zakłada projekt nowelizacji ustaw dotyczących kolei.

W środę dwie sejmowe komisje: skarbu państwa i infrastruktury przesłały powtórnie do podkomisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z projektem, samorządy będą mogły przejmować te linie lub odcinki linii, które nie mają znaczenia państwowego i nie są wykorzystywane przez Polskie Linie Kolejowe SA (PLK SA). Warunkiem ich przekazania będzie dalsze prowadzenie przewozów pasażerskich przez samorząd.

Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. W przypadku, gdy na przejętej linii kolejowej nie będą wykonywane przewozy pasażerskie, samorząd będzie musiał wystąpić do ministra infrastruktury o zgodę na zmianę przeznaczenia linii.

Jeśli zgoda będzie dotyczyć innego niż pierwotnie zakładano sposobu wykorzystania linii, samorząd będzie musiał taką linię wykupić. Natomiast brak zgody spowoduje obowiązek zwrócenia użytkowanej linii do PKP SA lub PLK SA.

Projekt zakłada, że wraz z nieruchomością samorządy przejmują wierzytelności oraz kaucje wniesione przez najemców PKP SA

Projekt nowelizacji określa również zasady przekazywania gminom niesprzedanych budynków mieszkalnych oraz wskazuje grupę osób uprawnionych do pierwokupu kolejowych mieszkań.

Lokatorzy w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania oferty zakupu lokalu będą musieli złożyć tzw. oświadczenie woli o zamiarze jego kupna. Jeżeli oświadczenia nie zostaną złożone, PKP SA będą mogły lokal przekazać nieodpłatnie gminie lub np. spółdzielni mieszkaniowej.

Projekt zakłada również, że wraz z nieruchomością samorządy przejmują wierzytelności oraz kaucje wniesione przez najemców PKP SA.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.