Zebrani w Brukseli ministrowie finansów krajów UE zamknęli we wtorek trwającą od 2004 r. wobec Polski procedurę ograniczania nadmiernego deficytu - podały źródła dyplomatyczne.

KE formalnie zaproponowała zakończenie tej procedury w czerwcu, uznając, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce, który w 2007 roku wyniósł 2 proc. PKB, został obniżony poniżej określonego w kryteriach konwergencji z Maastricht maksymalnego pułapu 3 proc. "w sposób trwały i wiarygodny".

Polska dostała jednocześnie zalecenie zwiększenia tempa konsolidacji budżetowej w bieżącym roku i kolejnych latach

Zdaniem unijnego komisarza ds. gospodarczych i walutowych Joaquina Almunii, Polska powinna wykorzystać okres dobrej koniunktury celem konsolidacji wyniku osiągniętego w 2007 r., a także przyspieszenia - w porównaniu z założeniami programu konwergencji - postępów na drodze do osiągnięcia deficytu strukturalnego w wysokości 1 proc.

Polska w przyjętym przez unijnych ministrów finansów zaktualizowanym programie konwergencji zapowiada osiągnięcie w roku 2011 średniookresowego celu, jakim jest dobra kondycja finansów publicznych i deficyt w wysokości 1 proc. PKB.

Według prognoz KE, deficyt finansów publicznych wrośnie w Polsce w 2008 roku do 2,5 proc. Na rok 2009 KE prognozuje wzrost do poziomu 2,6 proc. PKB, czyli wciąż poniżej poziomu 3 proc.

Ale rekomendacja głosi, że Polska musi zrobić więcej, niż zapowiada w programie konwergencji, by zwiększyć "margines bezpieczeństwa" na wypadek ryzyka mniejszego wzrostu gospodarczego albo gorszej koniunktury. Przyspieszeniu tempa dostosowania strukturalnego - podkreśla KE - sprzyja wciąż wysoki wzrost gospodarczy.

Celem unijnej procedury nadmiernego deficytu jest skłonienie, a w razie potrzeby przymuszenie danego państwa członkowskiego do zredukowania stwierdzonego deficytu powyżej 3 proc.

W ostateczności procedura może doprowadzić do nałożenia sankcji finansowych na państwo członkowskie

Rada UE, gdzie rządy państw członkowskich reprezentują ministrowie finansów, ponosi główną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania dyscypliny budżetowej, działając na podstawie wniosków Komisji Europejskiej, która bada, czy dany kraj wypełnił nałożone nań rekomendacje. Zasady traktatowe dotyczące procedury nadmiernego deficytu są sprecyzowane i wzmocnione w Pakcie Stabilności i Wzrostu z 1997 r.

Na podstawie tych przepisów we wtorek ministrowie finansów wznowili procedurę nadmiernego deficytu wobec Wielkiej Brytanii, zamkniętą w zeszłym roku. Kraj ten dostał zalecenie ograniczenia deficytu poniżej 3 proc. do kwietnia 2010 roku. W tym i w przyszłym roku, według prognoz KE, brytyjski deficyt sektora finansów publicznych sięgnie 3,3 proc. Londyn ma wdrożyć odpowiednie środki naprawcze w ciągu sześciu miesięcy.