Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne. Dlatego nie wolno go odziedziczyć, podarować i sprzedać. Natomiast można odziedziczyć wkład mieszkaniowy.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do obojga małżonków. W razie śmierci jednego z nich przysługujące obojgu małżonkom prawo przypada wdowcowi albo wdowie. Natomiast na takie rozporządzenie prawem nie ma żadnego wpływu fakt, czy żyjący małżonek dziedziczy po zmarłym. Można otrzymać lokatorskie prawo do mieszkania, a nie dziedziczyć wkładu mieszkaniowego.
Wkład mieszkaniowy, czyli określoną kwotę, dziedziczą z mocy ustawy: małżonek i dzieci zmarłego w częściach równych. Małżonek nie może jednak otrzymać mniej niż jedną czwartą wartości tego wkładu. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci, to wówczas wkład dziedziczy wdowiec (wdowa) razem z rodzicami i rodzeństwem zmarłego. W takim przypadku powinien otrzymać połowę wartości wkładu.