Podczas trzeciego czytania posłowie wprowadzili poprawkę umożliwiającą wykonawcom uzupełnianie pełnomocnictw. Dotąd na podstawie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 - p.z.p.) uzupełnieniu podlegały wyłącznie oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające wymagania zamawiającego.

Nowela zakłada także zmia- nę zasad wnoszenia odwołań. Przy mniejszych zamówieniach przedsiębiorcy będą mogli odwoływać się do prezesa UZP, ale tylko na określone czynności zamawiającego - wybór niekonkurencyjnego trybu, opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych, odrzucenie oferty lub wykluczenie. Tylko przy dużych zamówieniach będzie można odwoływać się w pełnym zakresie. Wykonawcy będą mogli samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiającym ma być też łatwiej poprawiać drobne omyłki w ofertach.