inisterstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 11 maja 2007 r. o utworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zaproponowało w nim sposób określania zakresu analiz i opinii oceniających skutki utworzenia hipermarketu na danym terenie.

Przedsiębiorcy domagają się zaprzestania prac nad rozporządzeniem, gdyż uważają, że jest szkodliwe dla gospodarki.

- Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinny być stosowane tylko wyjątkowo - uważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Jego zdaniem, kluczem do ochrony pozycji konkurencyjnej małych i średnich firm handlowych nie może być ograniczanie wolności gospodarczej.

Natomiast adwokat Michał Kosiński z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy przypomina, że w Sejmie są dwa poselskie projekty ustaw, których autorzy chcą zniesienia ustawy o tworzeniu i działaniu WOH.

Gmina określi obszar

Projekt rozporządzenia przyznaje radom gminy prawo do określenia rozmiarów obszarów, które muszą być brane pod uwagę przy wykonywaniu analiz i opinii. Proponuje się, aby musiały to zrobić w uchwale w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zezwolenie. Musi przy tym uwzględnić specyfikę gminy i lokalizację WOH. Natomiast w ciągu 60 dni od złożenia wniosku muszą być wykonane analizy niezbędne dla rady gminy do wydania opinii.

Opinia rady gminy

Projekt przewiduje, że zanim wójt, burmistrz i prezydent miasta wyda zgodę na utworzenie na swoim terenie hipermarketu, musi uzyskać pozytywną opinię rady gminy. W dodatku zezwolenie wydaje pod warunkiem, że lokalizacja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi też zlecić wykonanie analiz i opinii, aby ocenić skutki utworzenia WOH i jego wpływu na infrastrukturę gminy lub miasta, układ komunikacyjny, rynek pracy i układ urbanistyczny, środowisko naturalne.

Co muszą uwzględnić autorzy

Projekt przewiduje, że podczas opracowania analiz i opinii należy ustalić, czy istniejąca lub projektowana infrastruktura jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania obiektu handlowego. Analizy i opinie muszą zawierać też prognozy określające wielkość generowanego przez mający obiekt ruchu oraz warunków ruchu na najbliższych skrzyżowaniach. Natomiast oceniając wpływ na miejscowy rynek pracy należy obliczyć, ile z tego powodu nowych miejsc pracy powstanie, jaki będzie ich rodzaj i jak to wpłynie na zmniejszenie się bezrobocia w gminie.

Projekt przewiduje, że oceniając wpływ na układ urbanistyczny gminy należy wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego.