Jutro odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw zmieniających kodeks spółek handlowych. Projekt rządowy przewiduje, że spółka cywilna nie musi być obowiązkowo przekształcana w spółkę jawną, wówczas gdy zostanie osiągnięta określona wysokość obrotów. Proponuje też odgraniczenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego, w przypadku gdyby to przedsiębiorstwo zostało wniesione do spółki aportem.

Minimalny kapitał

Proponuje się też obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o. i w spółkach akcyjnych. Proponuje się, że w spółkach z o.o. powinien on wynosić 5 tys. zł, a w akcyjnych 100 tys. zł. Uregulowana zostanie precyzyjnie sprawa dnia wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych. Projekt przewiduje, że wypłacać się ją będzie w dniu określonym przez walne zgromadzenie.

Niepotrzebny notariusz

Natomiast posłowie zaproponowali uproszczenie sposobu zawiązywania spółek osobowych. Umowa spółki partnerskiej i komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawierana pod rygorem nieważności na piśmie, a nie w formie aktu notarialnego. Statut spółki komandytowo-akcyjnej również powinien mieć formę pisemną. Posłowie zaproponowali zmniejszenie kapitału zakładowego spółki z o.o. do co najmniej 10 tys. zł.

Tylko zawiązanie spółki akcyjnej w dalszym ciągu wymagałoby aktu notarialnego.

Posłowie uważają, że w innych spółkach obligatoryjna forma aktu notarialnego nie ma żadnego uzasadnienia, a w dodatku umowy są weryfikowane z urzędu przez sąd rejestrowy pod kątem zgodności z przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółki nie będą więc musiały ponosić kosztów taksy notarialnej, co w przypadku małych firm stanowi istotny wydatek. Posłowie zaproponowali też obniżenie i ujednolicenie opłat od wpisu przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego do 500 zł. Teraz wynoszą one od 750 zł do 1 tys. zł.