Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt nowego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastąpi ono rozporządzenie w sprawie protokołu z 2007 roku (Dz.U. nr 202, poz. 1463).

Projekt rozporządzenia utrzymuje podział na dwa rodzaje protokołów: pierwszy - dla postępowań o wartości powyżej progów unijnych i drugi - dla postępowań mniejszych niż kwoty unijne. Przewiduje on zmianę w sposobie udostępniania protokołu oraz załączników do protokołu.

Dostęp do protokołu będzie, tak jak obecnie, odbywał się poprzez wgląd do tych dokumentów albo poprzez przesłanie jego kopii, pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Nowością jest przyznanie zamawiającemu uprawnienia do udostępnienia protokołu lub załączników w późniejszym, wyznaczonym przez siebie terminie, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami postępowania, w szczególności potrzebą zapewnienia sprawnego badania i oceny ofert. Umożliwi to sprawniejsze i szybsze prowadzenie postępowań, a zarazem zagwarantuje pełną realizację zasady jawności.

Uregulowana zostanie także sprawa samodzielnego kopiowania protokołu lub załączników przez wykonawców, która dziś utrudnia zamawiającym ocenę złożonych ofert. Możliwość samodzielnego kopiowania będzie zależała od zgody zamawiającego.