BARTOSZ ROMANOWSKI

prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Komisja Europejska przyjęła 17 kwietnia 2008 r. propozycje zmian w prawie unijnym, mające na celu eliminację zbędnych obciążeń administracyjnych dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

Propozycje mieszczą się w ramach programu Fast Track Actions, który jest częścią Action Programme, przyjętej w styczniu 2007 r.:

• zniesienie obowiązku publikacji informacji o przedsiębiorcach w publikatorach krajowych (w przypadku Polski chodzi o Monitor Sądowy i Gospodarczy). Komisja Europejska uznała, że w związku z istniejącym od 2007 roku obowiązkiem prowadzenia rejestrów przedsiębiorców w formie elektronicznej, publikacja, w formie drukowanej, informacji o przedsiębiorcach nie jest już konieczna, a koszt jej to obciążenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zmiana Dyrektywy 68/151/EWG);

• ograniczenie konieczności dokonywania tłumaczeń dokumentów w ramach procedury zakładania w UE oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Zdaniem Komisji Europejskiej raz przetłumaczony przez przysięgłego tłumacza dokument w jednym z krajów członkowskich może być użyty w innym kraju używającym tego samego języka, w związku z czym jego ponowne tłumaczenie nie jest konieczne przy zakładaniu oddziału w UE (zmiana Dyrektywy 89/666/WE);

• zwolnienie małych i średnich przedsiębiorców z obowiązków informacyjnych związanych z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Zmiana polega na eliminacji obowiązku publikacji w sprawozdaniach informacji o obrotach przedsiębiorcy w podziale na rodzaje wykonywanej działalności oraz geograficzne obszary działalności oraz informacji o kosztach założenia firmy, jako zbędnych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (zmiana Dyrektywy 78/660/WE);

zwolnienia małych i średnich przedsiębiorców z obowiązku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych - proponowana zmiana dotyczy zniesienia obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez spółki holdingowe, których podmioty zależne nie prowadzą istotnej działalności (zmiana Dyrektywy 83/349/WE).

Propozycje zmian zmierzają do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i ułatwienia prowadzenia działalności. Są one pozytywnym sygnałem dla prowadzących działalność gospodarczą. Skutkiem zmian dyrektyw będą nowelizacje prawa krajowego.

Nie są to jedyne planowane w najbliższym czasie zmiany służące obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Kolejne mają nastąpić już latem tego roku.