Wszyscy uczestnicy inwestycji: organy decyzyjne, inwestorzy publiczni, prywatni wykonawcy, ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie oraz realizację projektu infrastrukturalnego w zakresie ustalonym prawnie, a także zgodnie z zawartymi umowami. Tym samym wszystkie wymagania nałożone prawem, zarówno polskim jak i wspólnotowym, muszą być spełnione niezależnie od źródła finansowania danego projektu.

Często niesłusznie sądzi się, że inwestycje współfinansowane ze środków funduszy unijnych obarczone są większymi restrykcjami. Inwestycje te są z pewnością narażone na większą liczbę kontroli i ze względu na udział środków pochodzących z budżetu unijnego podlegają większemu nadzorowi, niemniej projekty w całości finansowane z budżetu państwa lub realizowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego również podlegają surowym przepisom środowiskowym.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje także, jak ważna przy realizacji inwestycji jest komunikacja oraz dobra wola wszystkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu danego przedsięwzięcia. Tymczasem inwestorzy nie zawsze doceniają możliwości ograniczenia ryzyka protestów społecznych czy organizacji proekologicznych poprzez aktywne włączenie tych podmiotów w procesy planistyczne i decyzyjne. Właściwe przedstawienie zainteresowanym stronom założeń projektu na wczesnym etapie, wysłuchanie potrzeb społeczności lokalnej oraz konsultacje z organizacjami proekologicznymi mogą znacznie skrócić czas przygotowania inwestycji.

Co ważne, nie należy ograniczyć się tylko do tego, co nakazuje prawo. Przeprowadzenie konsultacji społecznych tuż przed wydaniem decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia w rzeczywistości bardzo ogranicza ich skuteczność. Ważne, aby grupy zainteresowane daną inwestycją mogły zapoznać się z planami na jak najwcześniejszym etapie, gdyż wtedy wszelkie zmiany są znacznie tańsze i prostsze do przeprowadzenia. Drugim kluczowym elementem są analizy środowiskowe. Muszą być one wykonane z należytą starannością, w określonym czasie i przez określony zespół specjalistów, aby gwarantowały jakość i rzetelność. I choć nie istnieją obostrzenia prawne dotyczące wykonawców ocen oddziaływania na środowisko, to w interesie inwestora jest, by prace te były stworzone jak najbardziej profesjonalnie, a nie tylko zrobione.

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych jest procesem złożonym. Ze względu na swoje szerokie oddziaływanie społeczne i środowiskowe wymaga należytej staranności oraz swoistej odpowiedzialności wszystkich uczestników zaangażowanych w realizację. Wymaga odpowiedzialnego biznesu (corporate responsibility), które to pojęcie idealnie wpisuje się w logikę dobrze przygotowanego przedsięwzięcia infrastrukturalnego. W ten sposób budowana jest marka inwestora jako odpowiedzialnego za społeczeństwo i środowisko, co przekłada się na cele, dla których powołuje się instytucje działające w służbie cywilnej.