Nowe przepisy m.in. obniżają wysokość kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł, a w spółkach akcyjnych z 500 do 100 tys. zł.

Znowelizowana ustawa znosi obowiązek przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Jest to obecnie wymagane w przypadku, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat osiągnęły wartość, która zobowiązuje firmę do prowadzenia ksiąg rachunkowych (800 tys. euro rocznie).

Ponadto nowe przepisy obniżają z 10 do 5 tys. zł wysokość kary nakładanej na członków zarządów spółek handlowych za złożenie niekompletnego zamówienia handlowego. W nowelizacji ustawy określony jest także precyzyjnie dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.