"Multikino może przejąć kina należące do Silver Screen pod warunkiem, że nie podejmie żadnych działań w celu nabycia jakichkolwiek praw do kolejnego multipleksu" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia Urząd, chodzi tu przede wszystkim o inwestycję, która mogłyby powstać w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia.

Zdaniem Urzędu po dokonaniu przejęcia przez Multikino multipleksu należącego do Silver Screen w Gdyni nabycie kolejnego obiektu mogłyby zaburzyć konkurencję na tym rynku.

UOKiK chce, by Multikino do 10 stycznia każdego miesiąca przedstawiało informację o ilości posiadanych kin na tym terenie. Taki obowiązek będzie ciążył na Multikinie do momentu powstania konkurencji na tym rynku.

Multikino należące do grupy kapitałowej ITI Holdings - właściciel 14 multipleksów w jedenastu miastach Polski, zgłosiło zamiar przejęcia sieci Silver Screen, do której należy pięć kin w Warszawie, Gdyni i Łodzi.

"W związku z tym, że łączny obrót uczestników transakcji przekroczył równowartość 50 mln euro, wymagała ona (transakcja - PAP) zgody Prezesa UOKiK" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Jest to pierwsza w tym roku tzw. zgoda warunkowa wydana przez UOKiK

Celem każdego prowadzonego przez Prezesa Urzędu postępowania dotyczącego kontroli koncentracji przedsiębiorców jest wyeliminowanie ryzyka związanego z możliwością istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku planowanej fuzji lub przejęcia. Może ono polegać na powstaniu podmiotu, który będzie miał zbyt dużą siłę rynkową - wyjaśnia Urząd.

Prowadząc takie postępowanie UOKiK może wydać zgodę lub zakaz połączenia. W sprawach budzących wątpliwości co do wpływu na konkurencję prawo przewiduje możliwość wydania zgody warunkowej. Zezwala ona na dokonanie transakcji, jednocześnie nakładając na uczestników określone obowiązki.

Prezes Urzędu może nakazać spółce np.: zbycie majątku lub jego części czy wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą np. przez sprzedaż akcji lub udziałów. UOKiK wyznacza także przedsiębiorcy termin na spełnienie tych warunków oraz nakłada obowiązek składania informacji o stanie ich realizacji.

W przypadku, gdy przedsiębiorca, choćby nieumyślnie, dokona koncentracji bez uzyskania zgody Urzędu, prezes UOKiK może nałożyć na firmę karę pieniężną do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

W 2007 roku prezes Urzędu wydał dwie zgody warunkowe. Pierwszaádotyczyła przejęcia w branży budowlanej przez CRH Deutschland kontroli nad E. Schwenk. W drugim przypadku francuska grupa Carrefour przejęła polską spółkę Ahold.