Z dokumentu wynika, że urzędy działają nieefektywnie. We wszystkich skontrolowanych instytucjach wystąpiły nieprawidłowości w wydawaniu koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioski rozpatrywano zbyt długo i naruszano przy tym procedury.

Wiceprezes NIK Stanisław Jarosz wyjaśnił, że kontrole pokazały, iż przedsiębiorcy nie są traktowani równo. Urzędnicy często wydawali koncesje i zezwolenia na podstawie niepełnych wniosków lub żądali dokumentów, o których nie ma mowy w przepisach. Świadczy to - zdaniem wiceprezesa - o występowaniu mechanizmów korupcjogennych.

Działalność koncesjonowana jest kontrolowana rzadko albo wcale

Z raportu wynika też, że działalność koncesjonowana jest kontrolowana rzadko albo wcale. Według wiceprezesa, uzasadnione jest więc pytanie o sens utrzymywania restrykcyjnych zasad wydawania koncesji i zezwoleń, skoro się tego nie sprawdza.

NIK skontrolował ministerstwa gospodarki i sportu oraz po 8 urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2007 roku.