Dziś na konferencji w Warszawie podsekretarz stanu w resorcie infrastruktur Olgierd Dziekoński przedstawił założenia projektu nowelizacji dwóch ustaw - Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ministerstwo chce, aby zmiany te weszły w życie na początku 2009 roku.

Projekt powstał w odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej. Komisja zarzuciła nam nieprawidłowe umiejscowienie w chronologii procesu inwestycyjnego ocen oddziaływania na środowisko i udziału organizacji ekologicznych w tym procesie. Chodziło także o niewyznaczenie lub nieprawidłowe wyznaczenie obszarów sieci Natura 2000.

Jak powiedział Dziekoński, u podstaw koncepcji zmian prawnych leży troska o ład przestrzenny, poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego, ochrona interesu osób trzecich, zgodność z dyrektywami unijnymi oraz spójność planów rozwoju lokalnego.

Nie będzie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów po zakończeniu budowy

W nowej ustawie o Prawie budowlanym ministerstwo proponuje rezygnację z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów po zakończeniu budowy. Rozpoczęcie i użytkowanie inwestycji będzie możliwe na podstawie samej rejestracji, a część obowiązków nadzoru zostanie przerzucona bezpośrednio na wykonawców.

Efektem zmian ma być większa odpowiedzialność projektanta, wykonawców oraz inspektorów nadzoru (niezależnych od projektanta) za poprawne wykonanie prac projektowych oraz budowlanych.

Rezygnacja z nieskutecznych procedur administracyjnych

W projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ministerstwo zapowiada przede wszystkim rezygnację z nieskutecznych procedur administracyjnych. Tzw. zgoda urbanistyczna ma być połączona z oceną oddziaływań środowiskowych. Podstawą sporządzenia projektu budowlanego będą warunki lokalizacji oraz standard zabudowy i wyposażenia technicznego obiektu.

Decyzje o lokalizacji będą zapadać na podstawie nowego, doprecyzowanego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego opis uwarunkowań i kierunków rozwoju określonego terenu.

Każda inwestycja poprzedzona konsultacjami społecznymi

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby każdą inwestycję poprzedzały konsultacje społeczne, które będą uwzględniane przy podejmowaniu ostatecznych decyzji w sprawie inwestycji.

Zdaniem resortu, o skali koniecznych inwestycji lotniczych przekonamy się wtedy, kiedy powstaną Plany Generalne Lotnisk, czyli prezentacje planistyczne najlepszego rozwoju określonego portu lotniczego, włącznie z jego modernizacją oraz rozbudową. Plan taki ma również wskazać ewentualną konieczność budowy nowego portu lotniczego, z uwzględnieniem jego rozmiaru i funkcji, jakie ma spełniać. Stworzenie takiego planu zleciło już m.in. warszawskie lotnisko Okęcie.