Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o NBP, który upoważnia ministra finansów do określenia w rozporządzeniu sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej oraz okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. W tym samym trybie i celu będzie mógł określić realizację tych obowiązków przez inne niż banki, fundusze i TFI podmioty. Kryterium będzie ich pozycja, udział w rynku oraz znaczenie działalności dla analizy zjawisk monetarnych. Zmiana ma umożliwić efektywne pozyskiwanie przez NBP danych od podmiotów spoza sektora bankowego, których nie mogą obejmować uchwały Zarządu NBP.

Niewykonalny obowiązek

Gromadzenie i przetwarzanie danych od funduszy inwestycyjnych przewiduje rozporządzenie (WE) Nr 958/2007 EBC z 27 lipca 2007 r. Obecnie banki przekazują dane zgodnie z uchwałą nr 48/2003 oraz nr 23/2003 Zarządu NBP. Obie zostały wydane na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o NBP. Przepis ten utracił moc na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 25/99, w zakresie, w jakim upoważniał on Zarząd NBP do określania w drodze uchwały zasad przekazywania danych przez inne niż banki podmioty.

Projekt stwarza ramy prawne dla obowiązku przekazywania powyższych danych do NBP w postaci elektronicznej z wykorzystaniem certyfikatów wydanych przez NBP lub innych form uwierzytelniania. Projekt stanowi, że osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, mogą wybrać formę dokumentu papierowego.

Otwarty katalog

Ministerstwo nie ukrywa, że realizacja przez fundusze inwestycyjne oraz TFI obowiązków sprawozdawczych określonych w projekcie może wiązać się ze zwiększeniem kosztów administracyjnych.

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 2).