Znaczna część środków unijnych przyznanych dla Polski w latach 2007-2013 przeznaczona jest na wsparcie edukacji, w tym między innymi na pomoc finansową dla studentów i doktorantów. W których programach można znaleźć wsparcie?
W ramach programu Innowacyjna Gospodarka wsparcie dla studentów i doktorantów jest przewidziane w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program Kapitał Ludzki oferuje natomiast wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Działania 9.1.3. Przewidziana jest realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Wysokość stypendiów musi się mieścić w przedziale od 200 do 600 zł. Minimalny okres, na jaki przyznawane będzie stypendium, wynosi 12 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego. Aby uczeń mógł otrzymać stypendium, dochody na członka rodziny nie mogą przekroczyć 1008 zł. Szacuje się, że środki z POKL pozwolą na objęcie regionalnymi programami stypendialnymi ok. 3 tys. uczniów rocznie.
Możliwość otrzymania stypendium z EFS mają również studenci. W zakresie wsparcia Poddziałania 4.1.2 Zwiększanie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, udzielane będzie wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych, których prowadzenie na poszczególnych uczelniach będzie kontraktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewidujemy, że wsparciem stypendialnym będzie objętych 1,5 tys. studentów, co stanowi ok. 50 proc. planowanego zwiększenia limitu miejsc na kierunkach zamawianych. Szacowana wysokość udzielanego stypendium - 300 euro. Pomoc stypendialna będzie przewidziana dla studentów kształcących się na kierunkach zamawianych i będzie przyznawana w oparciu o wyniki w nauce.