Ulga meldunkowa przysługuje podatnikom, którzy kiedykolwiek byli zameldowani w sprzedawanej nieruchomości, a stali się jej właścicielami po 1 stycznia 2007 r.
Podatnicy, którzy stracili ulgę meldunkową i nie złożyli w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości oświadczenia w urzędzie skarbowym, że przysługuje im prawo do tego zwolnienia podatkowego, będą mogli złożyć ten dokument do 30 kwietnia 2009 r. Dotyczy to osób, które dokonali transakcji sprzedaży nieruchomości lub dopiero tego dokonają w 2008 roku.
Przypomnijmy, że wolne od PIT są przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym o okresie zameldowania. Zatem warunki, jakie trzeba spełnić, aby z tego zwolnienia skorzystać, to: zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu lub domu przed datą zbycia; być właścicielem mieszkania lub budynku (nie posiadając tytułu własności podatnik nie mógłby w ogóle dokonać takiej transakcji); w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia się warunki do zwolnienia.