Podatnicy, którzy stracili ulgę meldunkową i nie złożyli w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości oświadczenia w urzędzie skarbowym, że przysługuje im prawo do tego zwolnienia podatkowego, będą mogli złożyć ten dokument do 30 kwietnia 2009 r. Dotyczy to osób, które dokonali transakcji sprzedaży nieruchomości lub dopiero tego dokonają w 2008 roku.

Przypomnijmy, że wolne od PIT są przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym o okresie zameldowania. Zatem warunki, jakie trzeba spełnić, aby z tego zwolnienia skorzystać, to: zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu lub domu przed datą zbycia; być właścicielem mieszkania lub budynku (nie posiadając tytułu własności podatnik nie mógłby w ogóle dokonać takiej transakcji); w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia się warunki do zwolnienia.

Minister finansów wydał 19 lutego 2008 r. interpretację ogólną, wskazującą, że 12-miesięczny okres zameldowania liczy się wstecz od momentu sprzedaży.

Przed wydaniem interpretacji ogólnej, tj. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 19 lutego 2008 r., podatnicy mogli znaleźć się w sytuacji, że nie złożyli w terminie ustawowym oświadczeń, pomimo że spełniali warunek do zwolnienia. Dlatego też MF wydłużył terminy na złożenie oświadczenia, przywracając tym samym ulgę podatnikom.

JAK TO ZROBIĆ...

Sporządzenie oświadczenia o uldze meldunkowej

PROBLEM: Podatnik sprzeda mieszkanie we wrześniu 2008 r., które kupił w styczniu 2007 r. Chce skorzystać z ulgi meldunkowej. W tym celu złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym. Czy do napisania takiego oświadczenia potrzebny jest specjalny formularz?

ROZWIĄZANIE: Przy sporządzaniu oświadczenia o prawie do ulgi meldunkowej podatnik nie będzie korzystał z żadnego wzoru czy formularza. Taki wzór nie został bowiem opracowany przez Ministerstwo Finansów. Dlatego też podatnik będzie musiał samodzielnie sporządzić takie pismo. W oświadczeniu tym należy podać przede wszystkim swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej. Następnie trzeba będzie wpisać oznaczenie organu podatkowego, do którego kierowane będzie pismo. W przypadku sprzedaży nieruchomości organem właściwym będzie urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Kolejnym - i ostatnim - krokiem będzie sformułowanie treści oświadczenia. Wystarczy, że podamy w nim, że przy sprzedaży danej nieruchomości (tu warto podać adres mieszkania lub domu, ewentualnie jego powierzchnię) za określoną cenę (tu podajemy cenę, uzyskaną ze sprzedaż) przysługuje nam ulga meldunkowa, bo byliśmy zameldowani w zbywanej nieruchomości, przez wymagany przepisami 12-miesięczny okres (tu można podać dokładną datę zameldowania). Warto do takiego oświadczenia dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy czy miasta, które potwierdzi okres zameldowania, potrzebny do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).