Opłaty, które uiszcza się do spółdzielni, obejmują również powierzchnię korytarza. Teraz spółdzielca chce kupić to mieszkanie, ale spółdzielnia zgodę uzależnia od zakupu również zajmowanego korytarza. Spółdzielca nie zawierał ze spółdzielnią umowy na używanie korytarza.

Spółdzielnia ma prawo sprzedać spółdzielcy, który chce ustanowić odrębną własność lokalu, samodzielny lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi do niego jako części składowe pomieszczenia. Aby mieszkanie miało status samodzielnego lokalu mieszkalnego, powinno spełnić następujące wymogi: być wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku i przeznaczone na stały pobyt ludzi. W dodatku wraz z pomieszczeniami pomocniczymi musi służyć do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Części składowe mieszkania nie muszą nawet bezpośrednio przylegać do tego lokalu, a w dodatku nawet mogą być położone poza budynkiem, ale w granicach nieruchomości gruntowej. Mogą to być na przykład piwnice, strychy, komórki i garaże, a także pomieszczenia o innych funkcjach stanowiące wraz z całym lokalem własność jednej osoby.

Natomiast nie jest dopuszczalne przeniesienie udziału we własności lokalu niewyodrębnionego stanowiącego część składową w nieruchomości. W taki sposób zostałaby bowiem wyłączona ze współwłasności część rzeczy głównej i przyznana na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli.

W razie sprzedania lokali spółdzielczych lokatorskich w budynku dojdzie do wyodrębnienia ich i ustanowienia odrębnej własności lokali. Możliwość zamiany spółdzielczych lokatorskich praw do lokali we własność spowoduje, że w budynku powstanie część określona jako nieruchomość wspólna i będzie ona stanowiła współwłasność wszystkich właścicieli mieszkań w danej nieruchomości. Każdemu właścicielowi mieszkania będzie przysługiwał udział w nieruchomości wspólnej. Jednak nie będzie mógł on domagać się zniesienia tej współwłasności dopóki będzie trwała odrębna własność lokali.

Ważne!

Po wydzieleniu odrębnej własności lokali w budynku korytarze w całości będą stanowiły współwłasność wszystkich właścicieli lokali w tym budynku

Skoro korytarz stanowił będzie taką własność wspólną, to spółdzielnia nie może domagać się, aby spółdzielca zakupił również jego część znajdującą się obok mieszkania.

Sprawa czytelnika nie jest jednak aż tak jednoznaczna. Użytkował on już przez pewien czas korytarz przylegający do mieszkania, prawdopodobnie odgrodził go od reszty korytarza i w dodatku uiszczał z tego tytułu opłaty na rzecz spółdzielni.

Po wydzieleniu odrębnej własności lokali w budynku korytarze w całości będą stanowiły współwłasność wszystkich właścicieli lokali w tym budynku. Dlatego spółdzielnia nie będzie już mogła podnajmować czy też w inny sposób udostępniać części tych korytarzy poszczególnym właścicielom lokali. Może natomiast starać się potraktować zagrodzoną część korytarza jako pomieszczenie przynależne i sprzedać go razem z mieszkaniem. Nie ma jednak możliwości zmuszenia właściciela lokalu, aby zakupił również część korytarza. Gdyby jednak sprzedano właścicielowi tylko mieszkanie, to nie może on dalej korzystać za odpłatnością z części korytarza na takich zasadach, jak robił to do tej pory.