Na konferencji prasowej NIK przedstawiła raport z kontroli realizacji programu rządowego "Strategii dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2005", przyjętego w 2002 r. Termin jego realizacji został w 2005 roku przedłużony do 2008 roku.

"Niepowodzenie procesu konsolidacji wynikało z braku bądź opóźnionych działań Ministra Skarbu Państwa, który ulegał naciskom niechętnych konsolidacji zarządów i związków zawodowych spółek córek utworzonego w celu konsolidacji Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA (PHF)" - czytamy w raporcie NIK.

Z kontroli przeprowadzonej przez Izbę wynika, że koncepcja powstania holdingu była od początku opóźniona, a przy tym niespójna, nieprecyzyjna i nieprzemyślana, co w dużym stopniu zadecydowało o niepowodzeniu całej operacji i dzisiejszych problemach PHF.

"W ciągu sześciu lat udział w rynku konsolidowanych podmiotów spadł z poziomu 4,4 proc. do 3,2 proc."

NIK jako "nierzetelne, niecelowe i niegospodarne" oceniła działania kolejnych zarządów PHF. "Spółka zawierała niekorzystne umowy, ponoszono niezasadne wydatki na obsługę prawną, nieracjonalnie korzystano z posiadanego majątku" - twierdzą kontrolerzy.

W założeniach przyjętych w strategii rządowej holding miał stać się silną konkurencją dla obecnych na naszym rynku zagranicznych inwestorów. Jednak wyniki kontroli wskazują, że połączone firmy nie były w stanie produkować leków taniej niż przed konsolidacją, przez co budżet państwa nie zanotował żadnych oszczędności z tytułu refundacji, a przy tym udział w rynku holdingu nawet się zmniejszył.

"W ciągu sześciu lat udział w rynku konsolidowanych podmiotów (Polfy Warszawa SA, Polfy Tarchomin SA, Polfy Pabianice SA) spadł z poziomu 4,4 proc. do 3,2 proc. a sytuacja ekonomiczna dwóch pierwszych spółek ulegała systematycznemu pogorszeniu" - podano w raporcie.

Izba zarzuca administracji rządowej brak koordynacji w tych działaniach oraz nieodpowiednie zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa

NIK jako działanie "niecelowe" oceniła również zawarcie w 2004 r. przez zarząd PHF SA., jej spółki córki oraz działające w nich związki zawodowe "Umowy Społecznej". Utrudniła ona proces restrukturyzacji zatrudnienia, podniosła koszty redukcji stanowiska, a ostatecznie nie wpłynęła również na zmianę negatywnego nastawienia związków zawodowych do zmian koniecznych do przeprowadzenia skutecznej konsolidacji.

NIK negatywnie oceniła też brak czy też niewystarczający zakres działań restrukturyzacyjnych w skontrolowanych podmiotach sektora, a także procesy prywatyzacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych należących do sieci Cefarm.

Izba zarzuca administracji rządowej brak koordynacji w tych działaniach oraz nieodpowiednie zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

Kontrola została przeprowadzona z własnej inicjatywy NIK, w okresie od kwietnia 2007 do listopada 2007 roku

NIK wskazała również na pozytywne przykłady prywatyzacji, jak działania Ministerstwa Skarbu wobec Lubelskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA. i Cefarmu Warszawa SA., wojewody mazowieckiego wobec Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Agencji Rozwoju Przemysłu SA przy zbywaniu Jelfy SA oraz wojewody lubuskiego przy prywatyzacji Cefarmu Zielona Góra.

Natomiast jako nierzetelne i zbyt powolne oceniła Izba dotychczasowe działania organów administracji rządowej (a w szczególności ministra zdrowia) zmierzające do realizacji celów strategii rządowej dostosowania się przemysłu do wymagań Unii Europejskiej i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Kontrola została przeprowadzona z własnej inicjatywy NIK, w okresie od kwietnia 2007 do listopada 2007 roku.