Pierwsza część dokumentu to informacje dotyczące wnioskodawcy (rodzaj działalności wg PKD lub EKD, charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz posiadane certyfikaty zarządzania). Należy też wykazać, czy beneficjent posiada doświadczenie, odpowiednie know-how, zasoby techniczne oraz kadry.

Następnym krokiem jest opis projektu (poszczególnych wydatków) i sposobu jego realizacji. Jeżeli projekt dotyczy wdrażania nowej technologii, należy podać, czy jest ona zakupiona czy pochodzi z własnych prac B+R. Trzeba też określić stan przygotowania do realizacji projektu (działania podjęte do tej pory, np. projekty techniczne, umowy wstępne z odbiorcami, analiza cen planowanych do zakupu maszyn itp.)

Biznesplan zawiera także opis źródeł finansowania projektu - jaka kwota to środki UE, środki własne, kredytu i/lub leasing. Kolejny element to zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji poszczególnych działań. Tu należy precyzyjnie określić rodzaj poszczególnych wydatków (np. zakup maszyny, technologii, budowa hali produkcyjnej), ich wartość oraz okres, w jakim będą ponoszone. Oprócz tego należy podać plan finansowy projektu, czyli sumę wszystkich wydatków w poszczególnych kwartałach, a także harmonogram występowania o płatności.

Kolejnym elementem jest plan marketingowy, czyli opis nowego produktu/usługi wprowadzonej dzięki realizacji projektu, tego czym różni się ona od oferty konkurencji (a może jest to zupełna nowość na rynku?) i jakie są jej przewagi konkurencyjne. Należy też podać opis rynku dla produktu/usługi, analizę popytu i sposobu jej przeprowadzenia. Ważne jest, w jakim stopniu nowe produkty/usługi podniosą konkurencyjność i ewentualnie innowacyjność naszego przedsiębiorstwa.

Niezbędnym elementem biznesplanu są sprawozdania finansowe, a więc bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy gotówkowe. Sprawozdania są sporządzane w formie uproszczonej, wypełnia się je dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych i okresu bieżącego. Prognoza dotyczy okresu realizacji projektu oraz okresu trzech lat (mikro, małe lub średnie firmy) lub pięciu lat (duże firmy) od momentu zakończenia jego realizacji.

Bardzo ważne jest, aby informacje zawarte w biznesplanie były spójne z informacjami we wniosku o dofinansowanie.