W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji PZP, której celem jest uwzględnienie uwag i sugestii Komisji Europejskiej, a także usprawnienie procesu udzielania zamówień.

"Deklarowane przez rząd intencje są więc trudne do zakwestionowania, a wiele proponowanych zmian jest godnych poparcia. Niestety, projektodawca nie uniknął propozycji budzących poważne zastrzeżenia" - podkreślił BCC.

Jedna z zakwestionowanych propozycji dotyczy udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego.

BCC niepokoi pomysł podniesienia górnej granicy wadium z 3 do 4 proc.

"Propozycja wyłączenia stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego (lub związek takich jednostek) własnym spółkom komunalnym hamuje rozwijający się od wielu lat naturalny proces prywatyzacji i konkurencyjności na rynku usług komunalnych" - ocenili eksperci.

Zdaniem BCC, rządowa propozycja przepadku wadium, w sytuacji nieuzupełnienia dokumentów składanych w postępowaniach przez wykonawców, jest "nadmiernie restrykcyjna i skłania strony do wszczynania sporów sądowych".

"Ustawodawca wprowadzając taki rygor chce zapobiegać zmowom nieuczciwych wykonawców, którzy znając ceny po otwarciu ofert doprowadzają zamawiających do niekorzystnych rozstrzygnięć. Będzie to jednak sankcja nakładana głównie na uczciwych oferentów, podczas gdy dla nieuczciwych nowa regulacja nie będzie stanowiła żadnej bariery. Konsekwencją może być zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców udziałem w przetargach" - uważa BCC.

BCC niepokoi także pomysł podniesienia górnej granicy wadium z 3 do 4 proc. W opinii ekspertów, "zaprzecza to dotychczasowej praktyce obniżania tej bariery w dostępie do zamówień publicznych, przez sektor MŚP".

"BCC nie kwestionuje propozycji prowadzenia tzw. czarnej listy nierzetelnych wykonawców"

"Skutek byłby bowiem taki, że wykonawca biorący jednocześnie udział w kilku przetargach musiałby składać wadium podwyższone nie o 1 proc., lecz o kilka, odpowiednio do liczby przetargów. W przypadku zamówień wyższej wartości byłaby to kwota znacząca, mogąca spowodować ograniczenie udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z tym BCC zgłosił wniosek o obniżenie wysokości wadium do 1 proc, który został zgłoszony jako propozycja poprawki i przyjęty przez podkomisję sejmową.

Wątpliwości Business Centre Club budzą także zapisy projektu nowelizacji, dotyczące prowadzenia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rejestru nierzetelnych wykonawców.

"BCC nie kwestionuje propozycji prowadzenia tzw. czarnej listy nierzetelnych wykonawców, pod warunkiem, że wpis na tę listę dokonywany będzie na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu, potwierdzających wyrządzenie szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez danego wykonawcę, opatrzonych klauzulą wykonalności. Wpis taki powinien być też dokonywany decyzją administracyjną, od której przysługiwałoby przedsiębiorcy odwołanie" - zaznaczył BCC.