Walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen poparło wniosek Skarbu Państwa o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ¼ ubiegłorocznego zysku netto spółki.

Wśród akcjonariuszy spółki zostanie podzielonych prawie 693 mln zł, co oznacza że na jedną akcję przypadnie 1,62 zł. Zarząd był przeciwny wypłacie dywidendy.

Zysk netto PKN Orlen w 2007 roku wyniósł ponad 2 mld 759 mln 858 tys. zł i był wyższy o 25,5 proc. od wyniku z roku poprzedniego.

Ponadto zgromadzeni akcjonariusze przyjęli też sprawozdanie zarządu z działalności płockiego koncernu oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2007.

Walne udzieliło też absolutorium wszystkim członkom zarządu spółki z działalności za ubiegły rok.