Cechą odróżniającą ubezpieczenia majątkowe od ubezpieczeń na życie jest możliwość przenoszenia praw z polisy. Dzięki temu gdy kupujemy mieszkanie, dom lub inną nieruchomość, warto od razu sprawdzić czy, i na jaki okres oraz w jakim zakresie jest ona ubezpieczona. Gdy okaże się, że polisa ma satysfakcjonujące nas parametry, można od razu ze sprzedającym umówić się, iż w ramach transakcji przejmiemy także ważną polisę.

Korzyści z przejęcia polisy

Przejęcie praw i obowiązków z ważnej polisy nabywanej nieruchomości jest prawie zawsze korzystne. Jeśli dopełnimy formalności, zawiadamiając o swojej decyzji ubezpieczyciela, przede wszystkim utrzymamy ochronę ubezpieczeniową bez jednego dnia przerwy. Jest to niezwykle ważne, gdyż mieszkania niezasiedlone oraz w toku zamieszania spowodowanego ze zmianą właścicieli są szczególnie narażone na działania przestępców.

Co istotne, przy ubezpieczeniach majątkowych składki są zazwyczaj płacone z góry za cały okres ubezpieczenia, który najczęściej wynosi rok. Oczywiście sprzedający może zrezygnować z polisy i najczęściej odzyska wówczas część wcześniej zapłaconej składki. Jednak trwa to zazwyczaj długo, a opłaty manipulacyjne, jakie pobierze na tę okoliczność ubezpieczyciel, stawiają pod znakiem zapytania ekonomiczny sens takiej operacji.

Często też dla wymiaru samej składki istotne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia, co oznacza, że z kolei nowy właściciel, wykupując na nowo polisę, zapłaci wyższą składkę niż wyliczona dla poprzedniego właściciela.

Kwestia przeniesienia polisy majątkowej jest uregulowana w art. 823 kodeksu cywilnego, a w związku z tym musi być identycznie lub korzystniej dla ubezpieczonego uregulowana w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w samej umowie ubezpieczenia.

Jak przenosić prawa z polisy

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę nieruchomości przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nieruchomości nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Zasad powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

JAK TO ZROBIĆ...

Korzystamy z polisy poprzedniego właściciela

PROBLEM: Kupujemy dom lub mieszkanie. Sprzedający ubezpieczył je od następstw nieszczęśliwych wypadków, a być może nawet dodatkowo wykupił polisę z zakresu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Polisa jest aktualna, chcemy z niej korzystać, zamiast szukać agenta ubezpieczeniowego i zawierać nową umowę.

ROZWIĄZANIE: Ustalamy ze sprzedającym, czy wyrazi on zgodę na to, byśmy korzystali z polisy przez niego wykupionej. Gdy jest taka zgoda, sprawdzamy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie procedury powinniśmy zastosować, by prawa z umowy ubezpieczenia mieszkania przeszły ze sprzedającego na nas. Według tych procedur zawiadamiamy ubezpieczyciela o woli przeniesienia praw i przejmujemy polisę. Jeśli konieczne jest płacenie kolejnych składek, sami je opłacamy. Gdy umowa ubezpieczenia wygaśnie, możemy odnowić ją na warunkach wcześniej uzgodnionych przez poprzedniego właściciela nieruchomości.