Wciąż utrzymuje się niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Poprzez Działanie 8.2 Transfer wiedzy zwiększa się szansa na nawiązanie bliskich powiązań między nauką i przemysłem oraz zbudowanie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie.

W szczególności wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oferuje Poddziałanie 8.2.1. w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowane będą mogły być staże i szkolenia praktyczne, z jednej strony dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, z drugiej zaś dla pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach. Takie wymiany pozwolą na lepsze zrozumienie przez obie strony specyfiki oraz potrzeb drugiej sfery.

Ponadto Program Kapitał Ludzki będzie wspierał promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni (firmy typu spin-off lub spin-out). Firmy tego typu to nowe przedsiębiorstwa, które powstają w drodze usamodzielnienia się pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystujących w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej, podczas gdy firmy spin-out są z organizacją macierzystą powiązane kapitałowo lub operacyjnie.

W ramach Poddziałania 8.2.1 prowadzone będą mogły być również szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out. Takie projekty będą dodatkowo premiowane. Więcej punktów otrzymają również wnioski, które kierowane są bezpośrednio na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ważne, że z działania o dofinansowanie starać się mogą wszystkie podmioty, jeśli wartość planowanego projektu jest wyższa niż 50 tys. złotych. Z efektów realizowanych projektów w największym stopniu skorzystają przedsiębiorcy, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze oraz pracownicy tych instytucji.