W ramach regionalnego komponentu Programu Kapitał Ludzki wspierane będą projekty zwiększające transfer wiedzy i wzmacniające powiązania sfery badań i rozwoju (B+R) z przedsiębiorstwami, tak aby regiony mogły się szybciej rozwijać pod względem gospodarczym. Pula środków na tego rodzaju powiązania przekracza 127 mln euro. Jakie rodzaje projektów mają szansę na dotacje?
Wciąż utrzymuje się niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Poprzez Działanie 8.2 Transfer wiedzy zwiększa się szansa na nawiązanie bliskich powiązań między nauką i przemysłem oraz zbudowanie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie.
W szczególności wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oferuje Poddziałanie 8.2.1. w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowane będą mogły być staże i szkolenia praktyczne, z jednej strony dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, z drugiej zaś dla pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach. Takie wymiany pozwolą na lepsze zrozumienie przez obie strony specyfiki oraz potrzeb drugiej sfery.
Ponadto Program Kapitał Ludzki będzie wspierał promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni (firmy typu spin-off lub spin-out). Firmy tego typu to nowe przedsiębiorstwa, które powstają w drodze usamodzielnienia się pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystujących w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej, podczas gdy firmy spin-out są z organizacją macierzystą powiązane kapitałowo lub operacyjnie.
W ramach Poddziałania 8.2.1 prowadzone będą mogły być również szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out. Takie projekty będą dodatkowo premiowane. Więcej punktów otrzymają również wnioski, które kierowane są bezpośrednio na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Ważne, że z działania o dofinansowanie starać się mogą wszystkie podmioty, jeśli wartość planowanego projektu jest wyższa niż 50 tys. złotych. Z efektów realizowanych projektów w największym stopniu skorzystają przedsiębiorcy, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze oraz pracownicy tych instytucji.