Wolne środki pieniężne chcemy ulokować na okres powyżej roku w najbardziej efektywne instrumenty. Jednocześnie nie chcemy posiadać ryzyka kursowego, kredytowego ani ryzyka stopy procentowej. Pozostaje nam wybór pomiędzy obligacjami skarbowymi, które należy odpowiednio zabezpieczyć przez ryzykiem zmiany rynkowych stóp procentowych.

Obligacja skarbowa denominowana w złotym pozbawiona jest ryzyka kursowego. Jednocześnie będąc instrumentem skarbowym, uznawana jest za inwestycję bez ryzyka kredytowego. Istnieje jednak zagrożenie ryzykiem stopy procentowej. Planowanie finansowe i zabezpieczenie się przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w długim okresie możemy osiągnąć, zawierając transakcję swapa procentowego - Interest Rate Swap (IRS). Swap procentowy jest umową prawną pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym.

Zawierając dwie transakcje na raz (kupno obligacji i jednoczesne zrobienie transakcji zabezpieczającej przy pomocy swapa procentowego), tworzymy tzw. asset swap na obligacjach skarbowych. Zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu to uzyskanie prawa do otrzymywania przepływu pieniężnego opartego o zmienną stopę procentową. Wejście w transakcję zabezpieczającą to oddawanie strumienia pieniężnego uzyskanego z obligacji - opartego o zmienną stopę procentową - i jednocześnie otrzymywanie strumienia opartego o zmienną stopę procentową od drugiej strony transakcji swapa procentowego.

W ten sposób powstaje złożony instrument pozbawiony ryzyka stopy procentowej - asset swap na obligacji skarbowej. Zawieranie asset swapa jest szczególnie korzystne, gdy rentowność obligacji jest wyższa od rentowności, jaką ma stopa swapa procentowego. Jeśli transakcja taka zostanie zawarta w dogodnym momencie; gdy rentowność obligacji wyraźnie przewyższa rentowności swapa, wtedy różnica ta jest naszym ekstrazyskiem, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka stopy procentowej.

Jedynym ryzykiem transakcji asset swap na papierach skarbowych jest ryzyko kredytowe banku, z którym zawarliśmy transakcję swapa procentowego. Jeśli ryzyko to uznać za nikłe lub żadne (jeśli np. bank posiada rating lepszy od państwa polskiego), to zawierając korzystną (rentowność obligacji wyraźnie przewyższa rentowności IRS) transakcję asset swap na polskich obligacjach skarbowych, uzyskujemy zysk bez ryzyka w wielkości różnicy rentowności swapa i obligacji.