Osoba kupująca przez internet nie jest wystawiona na widzimisię sprzedającego. W pewnych sytuacjach ma nawet więcej uprawnień niż konsument, który robi zakupy w tradycyjnym sklepie. W ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy internauta może odstąpić od transakcji bez podania przyczyn.

Czy od umowy można odstąpić

Chciałbym robić zakupy przez internet, ale obawiam się, że mogę otrzymać towar zupełnie inny od zamówionego. Wiele rzeczy wygląda znacznie bardziej atrakcyjnie w katalogu reklamowym niż w rzeczywistości. Czy od umowy zawieranej przez internet można odstąpić bez podania przyczyny?
Tak
Konsument, który zawarł umowę przez internet może od niej odstąpić w ciągu dziesięciu dni, licząc od jej zwarcia. Nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Wystarczy, że złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wyśle je przed upływem tego terminu. Nie musi też z tego tytułu uiszczać żadnych dodatkowych opłat, czyli tzw. odstępnego.
W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy uważa się, że nie została ona zawarta. Konsument zostaje wówczas zwolniony ze wszelkich zobowiązań.
Podstawa prawna
• Art. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Czy trzeba uprzedzić konsumenta

Czy zanim dokonam zakupu, korzystając z internetu, sprzedawca powinien poinformować mnie o moich uprawnieniach, a szczególnie o możliwości odstąpienia od umowy?
Tak
Zanim z konsumentem zostanie zawarta umowa poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli również przez internet) sprzedawca powinien go na piśmie poinformować o prawie odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni od jej zawarcia oraz o tym, że nie musi podawać przyczyny odstąpienia.
Musi mu nawet wręczyć wzór oświadczenia o takim odstąpieniu. Na formularzu powinien zostać określony sprzedawca. Dlatego musi tam figurować jego nazwa i siedziba albo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Gdyby sprzedawca nie dopełnił tych formalności, bieg terminu dziesięciu dni na odstąpienie od umowy nie rozpoczyna się.
W tej sytuacji konsument będzie więc mógł odstąpić od umowy znacznie później. Dla niego termin dziesięciodniowy rozpocznie swój bieg dopiero od dnia, w którym uzyskał informację o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Jednakże z tego powodu konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.
Oprócz poinformowania konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy sprzedawca powinien mu wręczyć pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające datę, cenę oraz określenie przedmiotu świadczenia.
Sprzedawca może domagać się od konsumenta, aby poświadczył na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy oraz otrzymał wzór oświadczenia o tym odstąpieniu. W takim przypadku konsument musi dokonać tego poświadczenia.
Podstawa prawna
• Art. 3 i 4 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Czy zawsze przysługuje prawo odstąpienia

Czy zawsze konsument może odstąpić od umowy zawartej przez internet?
Nie
Jeżeli strony wcześniej nie umówiły się inaczej, to wówczas konsumentowi prawo odstąpienia od umowy zawartej przez internet nie przysługuje w razie:
• świadczenia rozpoczętych usług, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni,
• nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,
• sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
• powszechnie zawieranych umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro.
Podstawa prawna
• Art. 5 i 10 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Czy muszę zapłacić zanim otrzymam towar

Przed zawarciem umowy zakupu telewizora przez internet zostałem poinformowany przez sprzedawcę, że muszę przesłać należną kwotę jeszcze przed dostarczeniem mi produktu. Czy miał on prawo domagać się ode mnie wcześniejszej zapłaty?
Nie
Sprzedawca przez internet nie może nałożyć na konsumenta obowiązku uiszczenia wcześniejszej zapłaty ceny, zanim otrzyma on świadczenie. Taki zapis o wcześniejszej zapłacie nie powinien znaleźć się w umowie z konsumentem.
Przedsiębiorca musi wykonać umowę zawartą przez internet najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu takiej umowy. Strony mogą się jednak umówić inaczej odnośnie do terminu.
Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca nie będzie mógł wykonać zobowiązania w określonym terminie w umowie. Gdyby przyczyną była niedostępność przedmiotu świadczenia, to wówczas najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia umowy powinien o tym zawiadomić konsumenta. Musi też niezwłocznie zwrócić całą otrzymaną od niego kwotę.
Zdarza się także że przedsiębiorca spełnia świadczenia, których konsument nie zamówił. Wtedy na konsumencie nie ciążą żadne zobowiązania w stosunku do przedsiębiorcy, ponieważ świadczenie zostało spełnione na jego ryzyko.
Podstawa prawna
• Art. 11 i 15 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Czy sprzedawca może dostarczyć inną rzecz

Zamiast zamówionego przez internet produktu sprzedawca dostarczył mi inną rzecz. Twierdzi, że w ten sposób spełnił świadczenie zastępcze, a w umowie przewidział taką możliwość. Czy sprzedawca mógł w ten sposób postąpić?
Tak
Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania, spełniając świadczenie zastępcze, ale tylko wówczas, gdy w umowie zostało zawarte takie zastrzeżenie. Świadczenie zastępcze musi być tej samej jakości, mieć takie samo przeznaczenie, tę samą cenę (albo wynagrodzenie). W dodatku sprzedawca powinien poinformować konsumenta na piśmie o tym, że ma on prawo nie przyjąć tego świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy. W takim przypadku konsument zwraca przedsiębiorcy rzecz na jego koszt. Przedsiębiorca zaś ma obowiązek poświadczyć mu na piśmie zwrot świadczenia.
Gdyby w celu uzyskania świadczenia konsument korzystał z kredytu lub pożyczki, których udzielił mu przedsiębiorca, to wówczas odstąpienie od umowy wywołuje skutki także wobec umowy kredytu lub pożyczki. Takie same skutki rodzi w stosunku do kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z przedsiębiorcą.
Podstawa prawna
• Art. 12 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Czy można złożyć reklamację na lodówkę

Kupiłem przez internet lodówkę, która po dwóch miesiącach przestała działać. Nie mogę odstąpić od umowy, bo minął już 30-dniowy termin. Czy mogę złożyć reklamację?
Tak
Sprzedawca przez internet odpowiada za zgodność towaru z umową i dlatego w razie wystąpienia wad w zakupionym produkcie konsument ma prawo złożyć reklamację na takich samych zasadach, jak wówczas, gdyby dokonał zakupów w tradycyjnym sklepie.
Reklamację konsument składa sprzedawcy internetowemu w ciągu dwóch lat od daty wydania mu towaru i w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia niezgodności z umową. W przypadku opisanym w liście będzie to data zepsucia się lodówki. Konsument może domagać się nieodpłatnej naprawy lodówki, albo wymiany jej na nową. Gdyby było to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, albo narażało konsumenta na duże niedogodności, to wówczas ma on prawo odstąpić od umowy i domagać się zwrotu uiszczonej kwoty, albo obniżenia ceny.
Do żądania klienta o naprawie lub wymianie sprzedawca powinien ustosunkować się w ciągu 14 dni. Gdy tego nie zrobi, to uważa się, że uznał reklamację.
Podstawa prawna
• Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Czy kupujący na aukcji może odstąpić od umowy

Zamierzam dokonać zakupu na aukcji organizowanej przez sprzedawcę internetowego. Czy mogę wówczas odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni?
Tak
Kupujący na aukcji internetowej ma takie same uprawnienia jak wówczas, gdyby zawierał umowę na odległość korzystając z internetu. Może więc od niej odstąpić w ciągu dziesięciu dni od otrzymania towaru. W tym celu powinien doręczyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca organizujący aukcję internetową nie może być jednak osobą prywatną, lecz przedsiębiorcą, a zakup musi się też odbyć po dokonaniu licytacji.
Podstawa prawna
• Art.16 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).