Gdyby nie wypłynięcie sprawy związanej z niezgodnością wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych z dyrektywą unijną w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, dziś, 29 maja, zamykane byłyby konkursy w województwie zachodniopomorskim na wsparcie przedsiębiorców w ramach Poddziałania 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabory wniosków zostały jednak odwołane. Przedsiębiorcy najprawdopodobniej będę mogli ubiegać się ponownie o dofinansowanie na przełomie czerwca i lipca. W związku ze zmianą resortowych wytycznych przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego muszą się spodziewać zmian w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe wytyczne

W związku z tym została również zablokowana strona, na której przedsiębiorcy inwestujący w regionie mogli przygotować swój wniosek. Niemniej jednak, czytając wytyczne, do programów dedykowanych dla przedsiębiorców, ma się wrażenie, że przez instytucję zarządzającą zostało przewidziane wszystko. Dokument jest bardzo szczegółowy. Dużo miejsca wytyczne poświęcają nawet sposobie opisu załączników i sposobie zamieszczenia ich w segregatorze. Większe trudności sprawi jednak przedsiębiorcom kompletowanie samych załączników. Szkoda, że nie ułatwiono przedsiębiorcom pracy nad dokumentacją aplikacyjną, umieszczając wymagane oświadczenia w samym formularzu wniosku i żądając takich dokumentów jak np. pozwolenie na budowę na etapie podpisywania umowy. Ciekawym za to rozwiązaniem jest, że przedsiębiorcy ubiegający się o dotację w Zachodniopomorskiem mają do wyboru dwa wzory biznesplanu. W jednym w części finansowej dotyczącej analiz finansowych wprowadzone zostały formuły automatycznie dokonujące wyliczeń. Druga wersja nie zawiera przedmiotowych formuł, w związku z czym wnioskodawca dokonuje wyliczeń samodzielnie. Przedsiębiorcy sami decydują, na którym formularzu wolą pracować.

Zasady punktacji

W województwie zachodniopomorskim przedsiębiorcy będą głównie punktowani za poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, innowacyjność, przyrost zatrudnienia. Wysoko punktowana będzie trwałość rezultatów projektu. Ciekawym kryterium w trakcie oceny formalnej będzie ocena występowania tzw. efektu zachęty. Przez zachętę rozumiany jest brak możliwości realizacji projektu przedsiębiorcy bez dotacji unijnej. Także przedsiębiorcy, którzy zadeklarują, że są w stanie zrealizować projekt bez wsparcia z funduszy europejskich, w zakresie i terminie opisanym we wniosku, nie mogą liczyć na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy ubiegający się o dotację w tym regionie muszą się uzbroić w cierpliwość. Sama ocena formalna wniosków może trwać do 60 dni.

Do dofinansowania kwalifikować się będzie każdy projekt, który spełni wszystkie kryteria dostępu określone w ocenie ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyska co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów przewidzianych w tabeli oceny ekonomiczno-finansowej oraz co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów przewidzianych w tabeli oceny merytoryczno-technicznej.

Lubuskie wymagania

Przed przedsiębiorcami z województwa lubuskiego (dotychczas otwarto konkurs do Działania 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa) stoi trudniejsze zadanie, gdyż aby zostać rekomendowanym do dofinansowania, muszą otrzymać co najmniej 70 proc. maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej. Z tego dofinansowanie otrzyma jedynie 30 proc. najlepszych projektów.

W województwie lubuskim zachowano wymóg z poprzedniej perspektywy finansowej i tak jak poprzednio podpisanie dokumentów czarnym tuszem może grozić odrzuceniem wniosków na etapie formalnym. Powodem odrzucenia wniosku może być także brak poprzedzenia załącznika kartą informacyjną o tym załączniku, jego numerem w dokumentach, nazwą i ilością stron. Kryteria oceny merytorycznej oraz kryteria specyficzne wyboru projektu są już bardziej racjonalne. Dodatkowo będę punktowane projekty zakładające wyższy wkład własny projektodawcy od wymaganego. Taki zapis przy silnej konkurencji może prowadzić do tego, że przedsiębiorcy będą rezygnować z części dotacji by tylko pozyskać więcej punktów.

Świętokrzyski harmonogram

Świętokrzyskie bardzo szybko nadrabia zaległości wynikające z późnego zakończenia negocjacji dokumentów strategicznych z Komisją Europejską. Niecierpliwiący się świętokrzyscy projektodawcy od dwóch miesięcy mogą na stronie programu regionalnego zapoznawać się z obszerną dokumentacją i przygotowywać do uruchomienia interesujących ich konkursów. Świętokrzyskie posiada niemal kompletny harmonogram konkursów, a co cieszy przedsiębiorców najbardziej, wbrew dyskryminującym praktykom z innych województw, to właśnie ta grupa beneficjentów jako pierwsza może aplikować o fundusze europejskie z RPO. Obecnie trwa nabór do Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw. Z uwagi na niezgodność przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w zakresie ochrony środowiska, zdecydowano się na przedłużenie terminów zamknięcia konkursów oraz poinformowano przedsiębiorców, że warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie niezbędnych dokumentów zgodnie z nowymi wytycznymi. Nie doszło zatem do wstrzymania naborów wniosków tak jak w województwie zachodniopomorskim.

Strona RPO obfituje w przejrzyście ułożone i szczegółowe informacje. Obydwa uruchomione konkursy zawierają wszystkie potrzebne dokumenty, jak również ich uaktualnienia związane ze zmianą terminu zamknięcia naboru. Trudności może nastręczać ilość wymaganych załączników oraz niepotrzebny zapis, iż pełnomocnictwa muszą być poświadczone notarialnie. Generuje to niepotrzebny koszt i utrudnia skompletowanie pełnej dokumentacji. Brak też niestety długości oceny formalnej. W Działaniu 1.1 przewidziano również dodatkowe kryterium punktowe Deklarowany wkład własny projektodawcy, zgodnie z którym aż 1/10 maksymalnej liczby punktów może być przyznana za wyższy niż wymagany wkład własny projektodawcy. Należy się spodziewać, że i w tym regionie przedsiębiorcy będą zwiększać swój wkład własny, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania. To sprytne posunięcie regionów, pozwalające im na obniżenie faktycznej regionalnej pomocy publicznej.