Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że problemy z niedostosowaniem polskiego prawa w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko mogą dotknąć także przedsiębiorców, którzy myślą o dotacjach z programu Innowacyjna Gospodarka. Szczególnie chodzi o już uruchomione konkursy na dotacje inwestycyjne w działaniach 4.2, 4.4, 4.5. Niespełnienie unijnych wymogów prawnych będzie oznaczało, że albo firma nie dostanie wsparcia, albo też zostanie mu ono odebrane później, podczas kontroli ze strony eurourzędników.

Zalecenia resortowe

Resort rozwoju regionalnego zaleca, by wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, sprawdzili, czy ich projekty wymagają uzyskiwania decyzji środowiskowej. W tym celu należy przeanalizować, czy zakres inwestycji (chodzi tylko o prace budowlane, a nie o zakup maszyn lub urządzeń) nie wpisuje się w jedną z kategorii z rozporządzenia z listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jeśli tak jest, to przedsiębiorcę będzie czekała dłuższa i bardziej skomplikowana droga kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych. Chodzi m.in. o obowiązek podania inwestycji konsultacjom społecznym, analizę, czy dana lokalizacja jest najlepsza, oraz wykonania zgodnej z unijnym prawem oceny oddziaływania na środowisko naturalne przedsięwzięcia.

Obszary Natura 2000

Podobna procedura będzie wymagana przy projektach, które będą realizowane w obszarach Natura 2000. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) podkreśla, że do czasu ostatecznego wyznaczenia granic terenów szczególnie chronionych Komisja Europejska traktuje wszystkie potencjalne obszary cenne przyrodniczo, jako wpisane do systemu Natura 2000. Na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia odpowiednich analiz oddziaływania na środowisko naturalne. Jeśli wykażą one negatywny wpływ inwestycji, to nie będzie mogła ona dostać unijnego wsparcia.

Oświadczenie firmy

Dodatkowo po złożeniu wniosku o dotacje, już na etapie oceny formalnej inwestycji, firma będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, czy projekt uwzględnia prace mogące oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000. Jeśli okaże się, że będzie wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, to umowa o dofinansowanie zostanie zawarta pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów unijnego prawa