Polska posiada znaczny potencjał zasobów naturalnych i środowiskowych, które, odpowiednio wykorzystywane, mogą przyczynić się do osiągnięcia wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów poprzez m.in. poprawę ich atrakcyjności turystycznej. Jednakże możliwości ich gospodarczego wykorzystywania są uzależnione od stanu infrastruktury oraz istniejących możliwości finansowania.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wśród głównych beneficjentów wsparcia na działania w szeroko rozumianej dziedzinie turystyki wskazać należy zarówno jednostki samorządowe, ale także różne organizacje pozarządowe. Do tego grona zaliczają się również przedsiębiorcy, w tym należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka wsparcie dla przedsiębiorców, w zakresie prowadzenia inwestycji odnoszących się do finansowania przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, jest możliwe w ramach Priorytetu VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Pomocą UE objęte zostaną przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji walorów turystycznych kraju, w tym między innymi poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych oraz tworzenie systemu informacji turystycznej. Z punktu widzenia usług turystycznych istotne jest objęcie wsparciem przedsięwzięć odnoszących się do produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, które to działania przyczyniać się będą, między innymi, do poprawy jakości usług turystycznych.

Programy regionalne

Przedsiębiorcy mogą sfinansować wybrane projekty w zakresie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej o mniejszej skali w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych. Wśród województw, które umożliwiają wnioskowanie przedsiębiorcom na projekty z zakresu turystyki, znalazły się województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Każde z nich w ramach odrębnych działań będzie wspierać inwestycje realizowane przez przedsiębiorców. Obok różnego charakteru preferowanych projektów, wielkości wnioskodawcy, różnice odnoszą się do wysokości maksymalnego, możliwego do uzyskania, dofinansowania. Przykładowo w ramach małopolskiego RPO (Działanie 3.1) przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na inwestycje w obiekty i infrastrukturę turystyczną, w tym m.in.:

• projekty związane z budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk, m.in. pijalnie wód mineralnych, szlaki i ścieżki turystyczne, muszle widowiskowo-koncertowe, otwarte baseny kąpielowe, parki zdrojowe,

budowa nowych i rozbudowa istniejących stacji narciarskich rozumianych jako kompleksowa i spójna oferta atrakcji (np. wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe, trasy turystyczne) i usług turystycznych.

Programy unijne na lata 2007-2013 gwarantują środki unijne na finansowanie rozwoju branży turystycznej także przez inne podmioty niż przedsiębiorcy (np. samorządy, instytucje kultury), mogą uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w dziedzinie turystyki, również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze i możliwości

W perspektywie finansowej 2007-2013 istnieją znaczące środki i możliwości uzyskania wsparcia dla projektów z zakresu turystyki. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Polski, analizując jednocześnie stan istniejącej infrastruktury turystycznej, słuszne jest wspieranie inwestycji o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym mających na celu stworzenie zasobów infrastruktury, jak również przeprowadzenie działań przyczyniających się do promowania i rozwoju walorów turystycznych regionu, co wpływać będzie na rozwój gospodarczy oraz społeczny.

Doświadczenia przedsiębiorców z poprzednich lat pozwalają spodziewać się znacznej konkurencji o środki unijne. Dlatego warto już dzisiaj zapoznać się ze źródłami finansowania planowanych inwestycji związanych z rozwojem turystyki.