Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR), projekt przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że przedsiębiorcy, którzy są zadłużeni przejściowo i w niewielkim stopniu, będą mogli przeprowadzić postępowanie naprawcze. Zgodę na nie będzie wydawał sąd na wniosek dłużnika, po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przedsiębiorca będzie mógł też złożyć zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, który zdecydował o wypowiedzeniu umowy najmu lub dzierżawy zawartej przez niego zákontrahentem.

Usprawnieniu postępowania zabezpieczającego ma służyć wprowadzenie zasady, że zabezpieczenie majątku dłużnika jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy to on składa wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wyznaczeni przez sąd tymczasowi nadzorcy sądowi i zarządcy przymusowi będą mogli składać wnioski o pozbawienie dłużników prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Z roku do 3 lat wydłużono możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników.

Projekt noweli wprowadza ochronę wierzycieli, w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową

Projekt noweli wprowadza ochronę wierzycieli, w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, że mimo rozdzielności majątkowej, małżonkowie będą ponosili współodpowiedzialność za długi jednego z nich. Będzie to także dotyczyć osób rozwiedzionych i żyjących w separacji.

Projekt nowelizacji przewiduje, że sąd drugiej instancji w ciągu miesiąca będzie musiał rozpatrzyć zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości. Obecnie sąd nie ma na to ściśle wyznaczonego terminu.

Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd drugiej instancji nie będzie skutkować unieważnieniem dotychczasowych czynności procesowych i zwrotem majątku dłużnikowi.

Zgodnie z projektem noweli, za niewypłacalnego zostanie uznany każdy niespłacający zobowiązań pieniężnych, których termin płatności minął.