„W okresie I kwartału 2008 roku wzrost PKB wyniósł 6,0%. O jego skali zadecydował wzrost popytu wewnętrznego poprzez zwiększenie konsumpcji indywidualnej o 4,5% oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Na wyższe niż przed rokiem tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wpłynęły wyższa dynamika nominalnych dochodów do dyspozycji oraz silny wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych (roczne tempo wzrostu w tym okresie sięgnęło ok. 30%)” – czytamy w raporcie.

Według ekspertów resortu, o większych wydatkach na konsumpcję zadecydowały m.in.: wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy

Ale także: wzrost wynagrodzeń, waloryzacja świadczeń społecznych, transfery emigracji zarobkowej, a także dopłaty bezpośrednie dla rolników.

„Wzrostowi konsumpcji sprzyjały także bardzo korzystne nastroje konsumentów. Zwiększenie konsumpcji potwierdza też wzrost sprzedaży detalicznej (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrost wyniósł 16% wobec wzrostu 17,4% przed rokiem)” – ocenia resort.

Raport zauważa, że znaczny wzrost był możliwy w związku z szybkim tempem wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (22,0%). Oczekiwania dotyczące wyższego poziomu nakładów inwestycyjnych wynikają w największym stopniu z wysokiego wzrostu produkcji przedsiębiorstw produkujących głównie dobra inwestycyjne oraz dynamicznego wzrostu produkcji budowlano-montażowej, a także wysokiego popytu inwestycyjnego.

„Biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw i pozytywną ocenę koniunktury w najbliższym czasie, zakładamy, że jest to efekt przede wszystkim znaczących inwestycji firm, a także większego wykorzystania środków unijnych przez podmioty gospodarcze, jak i samorządy” – czytamy dalej.

Według ministerstwa, wzrostowi konsumpcji sprzyjały także bardzo korzystne nastroje konsumentów

Zwiększenie konsumpcji potwierdza też wzrost sprzedaży detalicznej.

„W 2008 roku przewidujemy wzrost PKB o ok. 5,5%. Szacujemy, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosną względem 2007 roku o ok. 14,5%, przy wsparciu finansowym realizacji inwestycji ze środków unijnych. Spożycie indywidualne powinno wzrosnąć o ok. 6,0%” – podsumowano w raporcie.