Minister gospodarki wreszcie rozpoczął prace nad rozporządzeniem, w którym określi szczegółowy zakres analiz i opinii dotyczących skutków, jakie wystąpią na danym terenie po utworzeniu hipermarketu. Ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) weszła w życie 18 września 2007 r., a do tej pory nie zostały jeszcze wydane do niej przepisy wykonawcze.

Co w opinii i analizie

Rozporządzenie ministra miało określić szczegółowy zakres analiz i opinii, dotyczących oceny skutków wpływu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy lub miasta, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową. Oprócz tego muszą też uwzględniać wpływ hipermarketu, nawet na sieć wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze gmin sąsiednich, a także jego ewentualny wpływ na środowisko naturalne.

Od 18 września 2007 r. przedsiębiorcy nie mogą występować do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta z pisemnym wnioskiem o zezwolenie na utworzenie nowych WOH-ów.

Opinie i analizy przedsiębiorcy muszą dołączać do wniosków. O sporządzenie ich może wystąpić również organ zezwalający bądź też sam może je wykonać. Bez analiz i opinii nie ma możliwości przedstawienia ich wniosku o utworzenie WOH-a do zaopiniowania radzie gminy lub sejmikowi województwa.

Projekty ustaw

W Sejmie czekają na rozpatrzenie dwa poselskie projekty: PO i SLD, których autorzy domagają się uchylenia ustawy z 11 maja 2007 r. o utworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Projekty różnią się tylko argumentami zawartymi w uzasadnieniu oraz datą wejścia w życie projektowanej ustawy. Posłowie PO chcą, aby zaczęła obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, natomiast posłowie SLD, aby weszła w życie 14 dni po opublikowaniu jej. W Sejmie jest też trzeci projekt PiS, w którym zaproponowano nowelizację ustawy z 11 maja 2007 r.

Zgodność z konstytucją

Natomiast rzecznik praw obywatelskich i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o WOH-ach z konstytucją.