Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania następuje otwarcie likwidacji. Jak wynika z kodeksu spółek handlowych, do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków wspólników, o ile odrębne przepisy nie wprowadzają odmiennej regulacji. Osoba, której w procesie likwidacyjnym przypada szczególna rola, to likwidator spółki. Likwidator jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania spółki w likwidacji. Zgodnie z art. 276 par. 1 ks.h., likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. W sytuacji gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on ustanowić likwidatorów.

W kontekście procesu likwidacyjnego szczególnego znaczenia nabiera ustalenie zakresu odpowiedzialności likwidatorów. Przepisy k.s.h. w złożony sposób określają odpowiedzialność likwidatora. Do likwidatora, jako organu odpowiadającego za swoje działania, nawiązuje art. 293k.s.h., stanowiąc, iż m.in. likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Przepis ten zobowiązuje likwidatora do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności. W konsekwencji odpowiedzialność likwidatora wobec spółki nie pozostawia wątpliwości statuując go jako jeden z organów obarczonych pełną odpowiedzialnością za swoje działania. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy podda się analizie odpowiedzialność członków organów spółki za jej zobowiązania wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. art. 299 par. 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Nie ulega wątpliwości, iż likwidator pełni funkcję organu wykonawczego spółki w likwidacji. To właśnie zadaniem likwidatora jest przede wszystkim uregulowanie stosunków majątkowych spółki z osobami trzecimi. W konsekwencji właśnie na likwidatorze ciąży szczególna odpowiedzialność za zaspokojenie należności wierzycieli likwidowanej spółki. Natomiast działanie likwidatora niejednokrotnie może właśnie polegać na naruszeniu interesu wierzycieli poprzez niewłaściwe czy wręcz naruszające obowiązujące przepisy postępowania likwidacyjnego. Przykładem może być chociażby, mające miejsce w okresie likwidacji, wypłacanie wspólnikom zysków czy dokonywanie podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.