ZMIANA PRAWA

Tylko wina i napoje spirytusowe będą wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o ściśle określonych ilościach nominalnych. Natomiast do pozostałych towarów paczkowanych nie będą miały zastosowania te wymogi.

Ustawowy wykaz

Dobiegają końca uzgodnienia międzyresortowe przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu nowelizacji ustawy o towarach paczkowanych. Jest w nim wykaz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w opakowaniach jednostkowych o określonych ilościach nominalnych towaru paczkowanego. Są to wina, likiery i napoje spirytusowe.

Adresatami ustawy są podmioty gospodarcze, które zajmują się paczkowaniem produktów, a także organy administracji miar, które sprawują nadzór nad paczkowaniem. W 2007 roku do okręgowych urzędów miar fakt zajmowania się paczkowaniem zgłosiło 3796 podmiotów. Natomiast aż 509 przedsiębiorców zadeklarowało nanoszenie znaku e na towarach. Towary oznaczone znakiem e są wprowadzane na wspólny rynek europejski bez konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur i badań. Znak ten stanowi gwarancję, że paczkujący spełnił wymogi przewidziane przepisami. Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy zajmujący się paczkowaniem będą mieli obowiązek elektronicznego lub pisemnego dokumentowania kontroli wewnętrznych ilości towaru paczkowanego. Na podstawie tej dokumentacji powinno być możliwe sprawdzenie czasu i miejsca przeprowadzenia tych kontroli, wielkości sprawdzanej partii i pobranej próbki oraz wyników badania.

Kara grzywny

Autor nowelizacji przewidział karę grzywny za nieprzestrzeganie wymogów ustawy. Główny Urząd Miar wyjaśnia, że dziś część przedsiębiorców, którzy zajmują się paczkowaniem, świadomie uchyla się od zgłoszenia.

Nowelizacja została wymuszona koniecznością włączenia do prawa krajowego Dyrektywy 2007/45/WE z 5 września 2007 r. dotyczącej towarów paczkowanych. Przepisy UE stanowią, że towary paczkowane mogą być wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej ilości nominalnej, z wyjątkiem win. Dyrektywa utrzymała wielkości opakowań w odniesieniu do win i napojów spirytusowych, ale rozszerzyła je na wina aromatyzowane i likierowe.

Podstawa prawna

• Ustawa z 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 128, poz. 1409 z późn. zm.).