ŁUKASZ PUPEK

konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand

W obydwu programach są środki finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców. I tak, w ramach programu: Inwestowanie w konkurencyjność drogą do podwyższenia jakości życia, wsparcie dla sektora prywatnego będzie dostępne na m.in. rozwój i wdrożenie planów marketingowych związanych z nowym produktem lub nowym rynkiem zbytu, prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz rozwój e-biznesu (tylko przedsiębiorcy sektora MSP). Oprócz działań w zakresie wiedzy i innowacyjności przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z dofinansowania na działania zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. na instalację urządzeń wentylacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest, montaż urządzeń monitorujących bezpieczeństwo na terenie zakładu) oraz zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Pomoc w tym zakresie będzie udzielana na przeprowadzenie audytu środowiskowego, w wyniku którego zostaną przedstawione konkretne rekomendacje, a następnie na ich wdrożenie (np. zamówienie i instalacja wyposażenia, szkolenia związane z obsługą nowych urządzeń, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14000, rozporządzeniem EMAS lub uzyskanie oznakowania Eco Label). Odrębną oś priorytetową przygotowano dla sektora turystyki przynoszącego prawie 25 proc. PKB Malty i tworzącego prawie 30 proc. stałych miejsc pracy. Wsparcie będą mogły uzyskać wszystkie przedsiębiorstwa (intensywność pomocy dla całego kraju wynosi 30 proc. dla małych, 40 proc. dla średnich i 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw) na działania prowadzące do m.in. wzmocnienia konkurencyjności oferty turystycznej kraju oraz rozwoju zastosowania technologii teleinformatycznych. Przykładowo, wspierane będą inwestycje w działania marketingowe, ICT, renowację obiektów turystycznych oraz sprzęt i wyposażenie.

Drugi program operacyjny: Tworzenie miejsc pracy i podwyższanie jakości życia drogą do samodzielności obywateli oferuje pomoc dla przedsiębiorców na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia (ogólne i specjalistyczne). Intensywność pomocy, podobnie jak w przypadku Polski, wynosi dla dużych przedsiębiorstw na szkolenia ogólne 60 proc., na specjalistyczne 35 proc., natomiast dla przedsiębiorstw sektora MSP odpowiednio 80 proc. i 45 proc.

Ogłoszenia pierwszych naborów wniosków należy spodziewać się nie wcześniej niż w IV kwartale 2008 r. Szczegółowych informacji na temat funduszy strukturalnych dostępnych na Malcie w latach 2007-2013 należy szukać na stronach internetowych instytucji zarządzającej (Planning and Priorities Coordination Division): www.ppcd.gov.mt oraz na stronach internetowych instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za wdrażanie programów.