Od 12 maja można składać wnioski w ramach trzech działań przeznaczonych dla przedsiębiorców z programu Innowacyjna Gospodarka.
Wśród uruchomionych działań znajduje się również Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, którego budżet przekracza miliard euro. Na dotacje mogą liczyć projekty przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług, tworzących znaczącą liczbę miejsc pracy, w szczególności dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Przewidziany został również instrument wsparcia dla dużych innowacyjnych projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i światowej. Preferowane będą również inwestycje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. W ramach Poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na nowe inwestycje o innowacyjnym charakterze, które obejmują zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego stosowanego na świecie przez okres nie dłuższy niż trzy lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15 proc. Warto również pamiętać, że minimalna wartość wydatków kwalifikowanych musi wynosić 160 mln zł przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia netto nie mniejszym niż 200 osób. Natomiast w ramach Poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, pomoc ze środków unijnych otrzymają nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zatrudnienie netto nie mniej niż 200 osób. Działania te powinny prowadzić do utworzenia lub rozbudowy: centrów usług wspólnych (np. finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja) lub centrów IT (np. rozwój oprogramowania, zarządzanie bazami danych). Dodatkowo dofinansowanie będą mogły otrzymać nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) obejmujące zakup środków trwałych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych (np. usług inżynierskich), które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Zatem Działanie 4.5. premiować będzie innowacyjne projekty w sektorach kluczowych z punktu widzenia całej gospodarki oraz takie, które przyczynią się do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy. Instytucją, do której beneficjenci powinni składać wnioski, jest Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki.