Wcześniej przedstawiciele resortu zapowiadali, że po czterech miesiącach w budżecie będzie ok. 600 mln zł nadwyżki, zaś w całym roku deficyt może być o 2,1-3,1 mld zł niższy od planu.

Według opublikowanego pod koniec lutego harmonogramu wykonania budżetu, w okresie styczeń-kwiecień deficyt miał wynieść 25,6 proc. rocznego planu.

W ubiegłym tygodniu resort skorygował w dół poziom nadwyżki po pierwszym kwartale 2008 r. z 3,11 mld zł do 1,8 mld zł. Największe zmiany dotyczyły wpływów z CIT oraz stanu środków na rachunku budżetowym.

Resort podał w czwartkowym komunikacie, że dochody budżetu państwa w okresie czterech miesięcy osiągnęły 90.576,3 mln zł, czyli 32,1 proc. planu, zaś wydatki - 89.975,4 mln zł, czyli 29,1 proc..

Łącznie wpływy z podatków pośrednich wyniosły 32,4 % rocznego planu

Z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wpływy wyniosły - 43,3 proc., zaś z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 35,3 proc.

Przychody z prywatyzacji wyniosły 141,9 mln zł, czyli 6,2 proc. rocznego planu zakładającego przychody z tego tytułu w wysokości 2,30 mld zł.

Rozdysponowanie przychodów prywatyzacyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych wyniosło 5.653,2 mld zł, czyli 31,4 proc. rocznego planu wynoszącego 18 mld zł.

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia wyniósł minus 2147,7 mln zł. Roczny plan to 7,01 mld zł.

Obsługa długu krajowego pochłonęła 4.919,4 mld zł (22,5 proc. planu), a zadłużenia zagranicznego - 3.305,1 mld zł (55,8 proc.).

Dotację dla funduszu emerytalno-rentowego zrealizowano w 30,1 proc., przekazując 4.510,4 mld zł, dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - w 22,4 proc., przekazując 7.438 mld zł.