Jeśli umowa została zawarta w sklepie, konsument nie może od niej odstąpić i domagać się zwrotu gotówki dlatego, że na przykład rzecz w innym sklepie jest tańsza. Ma prawo wszcząć postępowanie reklamacyjne, twierdząc, że zakupiony towar jest niezgodny z umową, bo nie nadaje się on do tego celu, do jakiego zwykle jest używany, nie ma właściwości, które powinny go cechować, albo nie odpowiada oczekiwaniom opartym na zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela czy zapewnieniom wyrażonym w oznakowaniu lub reklamie.

Naprawa, a nie zwrot

O wystąpieniu niezgodności z umową konsument musi zawiadomić sprzedawcę w ciągu dwóch miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tym. Roszczeń nie może zgłosić później niż w ciągu dwóch lat od wydania mu rzeczy przez sprzedawcę.

Konsument ma prawo wówczas domagać się nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca musi mu przy tym zwrócić koszty demontażu rzeczy, dostarczenia jej do lokalu sprzedawcy, ponownego zamontowania i uruchomienia. Od umowy można odstąpić, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów bądź gdy sprzedawca nie zdoła naprawić albo wymienić rzeczy w odpowiednim czasie lub naprawa i wymiana naraziłyby kupującego na znaczne niedogodności.

W tych przypadkach konsument może się też domagać obniżenia ceny.

Można zrezygnować z zakupu

Natomiast w znacznie korzystniejszej sytuacji jest konsument kupujący na odległość. Chodzi tutaj o umowę sprzedaży zawieraną przy wykorzystaniu drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, listu seryjnego wydrukowanego lub elektronicznego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić, nie podając przyczyny. W tym celu powinien złożyć oświadczenie na piśmie w ciągu dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy, albo od dnia zawarcia jej wówczas, gdy dotyczy świadczenia usługi. Aby zachować termin dziesięciodniowy, wystarczy wysłać oświadczenie, zanim on upłynie. Sprzedawca nie może domagać się od konsumenta, aby uiścił odstępne, czyli określoną kwotę, od której uzależnione byłoby odstąpienie od umowy.

Konsument nie może odstąpić od umowy na odległość np. w razie dostarczenia prasy, przy zakupie nagrań audialnych i wizualnych albo zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo takich, których, przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.