ORZECZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokółka w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku wybrał ofertę Energotechniki. Inny wykonawca PPUH Rodex oprotestował przetarg. Zarzucił zamawiającemu zaniechanie wykluczenia zwycięskiej firmy, mimo że nie wniosła wadium. Oznacza to naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

Protest oddalony

Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że wybrany wykonawca jako wadium złożył aneks do gwarancji ubezpieczeniowej przedstawionej w innym unieważnionym przetargu. Z aneksu wynikało, iż gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza pokrycie ewentualnych roszczeń zamawiającego w toczącym się postępowaniu, co zostało skonkretyzowane przez wskazanie jego numeru. Zatem nieuprawniony był zarzut, że gwarancja dotyczyła wyłącznie unieważnionego przetargu i nie mogła przez aneksowanie dotyczyć nowego postępowania.

Według arbitrów sporządzenie aneksu do wcześniej udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej nie jest sprzeczne z przepisami. Można dokonać zmian w umowie, dostosowując ją do nowych potrzeb wykonawcy. Tym bardziej, że aneks został sporządzony w terminie ważności gwarancji ubezpieczeniowej, która była w posiadaniu zamawiającego. Ważne jest, aby treść gwarancji i aneksu określała przedmiot zamówienia, wysokość poręczenia, podmiot, któremu udzielono poręczenia, beneficjenta gwarancji oraz termin jej obowiązywania.

Arbitrzy podkreślili, że złożenie wadium nie oznacza, że nie może być ono wykorzystane w kolejnym przetargu. Gwarancja może stanowić zabezpieczenie kolejnego postępowania, o ile aneks do niej zostanie złożony w terminie jej wcześniejszej ważności. Jeśli zamawiający ma gwarancję z poprzedniego postępowania, a więc gdy wykonawca nie składa jej jako jednego z dokumentów oferty, można uznać, że dzięki aneksowaniu zabezpiecza ona nowe postępowanie.

Wadium zostało wniesione

Zgodnie z przepisami i postanowieniami specyfikacji gwarancja z poprzedniego przetargu powinna być, co do zasady, zwrócona wykonawcy. Gdy tak się nie stało i wykonawca nie żądał jej zwrotu, można na podstawie art. 45 ust. 3 p.z.p. uznać, że czynności złożenia oferty oraz wniesienia wadium nie muszą być jednoczesne. Wystarczy, że wadium zostanie wniesione przed upływem terminu składania ofert. Według KIO dokumenty poświadczające wniesienie wadium zostały złożone odrębnie zarówno w pierwszym unieważnionym przetargu, jak i w kolejnym postępowaniu. Dlatego należy uznać, że wadium zostało wniesione, i oddalić odwołanie.

Sygn. akt KIO/UZP 130/08

OPINIA

DOMINIK WOJCIESZEK

prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg

Poprzez gwarancję gwarant zobowiązuje się zapłacić beneficjentowi (zamawiającemu) ustaloną kwotę w razie wystąpienia określonych zdarzeń (gdy wykonawca odmówi podpisania umowy). Gwarant nie może jednostronnie zmienić zakresu swojego zobowiązania, np. skrócić terminu ważności gwarancji czy zmienić warunków zapłaty. Wskazanie w gwarancji nowego postępowania oznaczałoby, że gwarant nie odpowiada już za roszczenia związane z poprzednim postępowaniem. Taka zmiana jest skuteczna jedynie za zgodą beneficjenta. Na podstawie towarzyszących sprawie okoliczności można domniemywać, że takiej zgody udzielono.