Wskazówkę interpretacyjną przy ustalaniu wartości zamówienia może stanowić art. 29 ustawy, mówiący, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przez wykonawcę oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję przedsiebiorców, jak też przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy - lub równoważny.

Wskazane powyżej dyrektywy postępowania stanowią oczywiście pewne wskazówki, jednakże nie pozwalają na precyzyjne i jasne zdefiniowanie rodzaju zamówienia. Oczywiście nie sposób uznać za rodzaj poszczególną pozycję zdefiniowaną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002.

Również orzecznictwo zespołów arbitrów podkreśla, iż sformułowanie rodzaj przedmiotu zamówienia jest sformułowaniem nieostrym i ocena spełniania tego warunku leży po stronie zamawiającego, przy czym ocena ta nie może być oceną dowolną i podlegać będzie ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy (wyrok zespołu arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2007 r.; UZP/ZO/0-75/07). Co więcej, zamawiający ma prawo określić przedmiot i rodzaj zamówienia na podstawie przewidywanych potrzeb oraz możliwości finansowych (wyrok zespołu arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2007 r.; UZP/ZO/0-75/07), niemniej pojęcia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą być definiowane w oderwaniu od całej treści specyfikacji (wyrok zespołu arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2007 r.; UZP/ZO/0-75/07).

W konsekwencji to na zamawiającym spoczywa cały ciężar odpowiedzialności za prawidłowe określenie zakresu przedmiotowego pojęcia rodzaj zamówienia, co w konsekwencji będzie rzutowało na ustalenie wartości zamówienia.

Rozwiązanie takie z jednej strony rodzić może oczywiście szereg zastrzeżeń co do prawidłowego stosowania przepisów ustawy, z drugiej jednakże strony mnogość różnorodności przedmiotu zamówień czyni stworzenie ustawowej, jednorodnej definicji pojęcia rodzaju zamówienia co najmniej trudnym, o ile w ogóle możliwym.