Wczoraj rząd zajmował się nowelizacją ustawy Prawo lotnicze. Przewiduje on zmianę procedury udostępniania informacji uzyskanych podczas procesu badania wypadków lotniczych.

Zawiera katalog badań prowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych lub pod jej nadzorem, które można będzie udostępniać wyłącznie dla postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych. Byłyby to: ekspertyzy, oświadczenia i zeznania uzyskane w trakcie badania, korespondencja medyczna i prywatne informacje dotyczące osób uczestniczących w wypadku, zapisy pokładowych rejestratorów mowy oraz ich kopie i poglądy wyrażone w trakcie analizy informacji włącznie z zapisami rejestratorów pokładowych.

Zmiany planuje się wprowadzić szczególnie po to, aby zapobiec wykorzystywaniu w niewłaściwy sposób do celów postępowania dyscyplinarnego, cywilnego, administracyjnego lub karnego informacji, które dobrowolnie złożyły osoby przesłuchiwane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Wyniki badań podawane będą w raportach końcowych, wprawdzie powszechnie dostępnych, ale bez informacji personalnych osób fizycznych i sporządzonych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Teraz różne podmioty prowadzą własne, niezależne i odrębne postępowania od tych, które prowadzi komisja. W dodatku stosują przy tym odrębne postępowania od procedur uwzględnianych przy badaniu zdarzeń lotniczych. Zaproponowano, aby Komisja badała tylko wypadki i poważne incydenty lotnicze w lotnictwie państwowym. Natomiast inne incydenty lotnicze badaliby pod jej nadzorem użytkownicy statków powietrznych.