Przekazanie informacji bankowych dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą nie wynika tylko i wyłącznie z wszczętych wobec przedsiębiorców postępowań kontrolnych. Przepisy podatkowe nakładają na banki obowiązek przekazywania organom podatkowym odpowiednich informacji o przedsiębiorcach w cyklu miesięcznym, bez żadnego wezwania organu.

Informacje o kontach

Zgodnie z art. 82 ustawy - Ordynacja podatkowa banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zobowiązane są do sporządzania i przekazywania ministrowi finansów, w formie dokumentu elektronicznego, comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego miesiąca.

Te dane minister finansów udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej. Informacje te zawierają: numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.

Uzupełnienie informacji

Jeśli wobec przedsiębiorcy wszczęte zostanie postępowanie podatkowe, to odpowiedni organ podatkowy dysponuje dodatkowymi uprawnienia w zakresie pozyskania danych bankowych dotyczących przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 182 Ordynacji podatkowej, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest zobowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

● posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

● posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

● zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych,

● nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,

● obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Żądanie udzielenia tej informacji następuje w drodze postanowienia.