Analiza techniczna jest narzędziem pomagającym inwestorom określać optymalny moment kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Technika ta pomaga też prognozować kursy papierów wartościowych na podstawie obserwacji ich zmian w przeszłości. W tym celu stosowane są wykresy pozwalające przyglądać się trendom, w jakich tkwią badane aktywa, oraz momentom potencjalnych zmian tych trendów.

W analizie technicznej uznaje się, że rynek jest efektywny, a więc uwzględnia i przekłada na cenę wszystkie dostępne informacje z przeszłości i oczekiwania dotyczące przyszłości. Dotyczy to absolutnie wszystkich czynników mających i mogących mieć wpływ na cenę. To rynek kształtuje cenę. Rynek to większość, a większość ma siłę nieporównywalnie większą niż pojedynczy inwestorzy. Zatem nawet jeśli rynek się myli, to błąd ten popełnia większość i błąd ten zawarty jest też w cenie. Oznacza to, że badanie czynników wpływających na cenę danego waloru czy dociekanie przyczyn spadków lub wzrostów jest zbyteczne. Sama cena, ukształtowana przez rynek, oraz to, co się z nią dzieje, jest dużo mówiącym wskaźnikiem.

Zarówno procesy gospodarcze, jak i oczekiwania, poglądy i zachowania ludzi podlegają pewnym tendencjom, cechującym się określoną inercją. Skoro cena jest wypadkową tych wszystkich procesów, to również ona podlega pewnym trendom. Zmiana trendu w zależności od jego siły trwa określony czas. Obserwacja wykresu ceny, wolumenu obrotu i innych wskaźników technicznych daje wiedzę, w jakiej fazie znajduje się aktualnie kurs danego waloru. Technika ta wskazuje poziomy ważne z punktu widzenia psychologii uczestników rynków, po przełamaniu których rynki potrafią zachowywać się zupełnie chaotycznie.

Innym zjawiskiem, nadającym siłę analizie technicznej, jest fakt, że historia, a właściwie określone zachowania rynku powtarzają się. Przyszłość jest mniej lub bardziej podobna do przeszłości. Analiza techniczna korzysta z tego. Wnikliwa analiza zachowań notowań w określonych sytuacjach w przeszłości pozwala wychwycić i oczekiwać podobnych zachowań w przyszłości.

Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem pracy w krótkim horyzoncie czasowym, przeważnie na płynnych aktywach. Jest to potężne źródło generowania sygnałów zmiany trendów i przyszłego kształtowania się kursów. Technika ta jest nadal rozwijającą się dziedziną. Ciągle powstają nowe narzędzia i udoskonalenia już istniejących.