Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem pracy w krótkim horyzoncie czasowym, przeważnie na płynnych aktywach.
Analiza techniczna jest narzędziem pomagającym inwestorom określać optymalny moment kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Technika ta pomaga też prognozować kursy papierów wartościowych na podstawie obserwacji ich zmian w przeszłości. W tym celu stosowane są wykresy pozwalające przyglądać się trendom, w jakich tkwią badane aktywa, oraz momentom potencjalnych zmian tych trendów.
W analizie technicznej uznaje się, że rynek jest efektywny, a więc uwzględnia i przekłada na cenę wszystkie dostępne informacje z przeszłości i oczekiwania dotyczące przyszłości. Dotyczy to absolutnie wszystkich czynników mających i mogących mieć wpływ na cenę. To rynek kształtuje cenę. Rynek to większość, a większość ma siłę nieporównywalnie większą niż pojedynczy inwestorzy. Zatem nawet jeśli rynek się myli, to błąd ten popełnia większość i błąd ten zawarty jest też w cenie. Oznacza to, że badanie czynników wpływających na cenę danego waloru czy dociekanie przyczyn spadków lub wzrostów jest zbyteczne. Sama cena, ukształtowana przez rynek, oraz to, co się z nią dzieje, jest dużo mówiącym wskaźnikiem.
Zarówno procesy gospodarcze, jak i oczekiwania, poglądy i zachowania ludzi podlegają pewnym tendencjom, cechującym się określoną inercją. Skoro cena jest wypadkową tych wszystkich procesów, to również ona podlega pewnym trendom. Zmiana trendu w zależności od jego siły trwa określony czas. Obserwacja wykresu ceny, wolumenu obrotu i innych wskaźników technicznych daje wiedzę, w jakiej fazie znajduje się aktualnie kurs danego waloru. Technika ta wskazuje poziomy ważne z punktu widzenia psychologii uczestników rynków, po przełamaniu których rynki potrafią zachowywać się zupełnie chaotycznie.
Innym zjawiskiem, nadającym siłę analizie technicznej, jest fakt, że historia, a właściwie określone zachowania rynku powtarzają się. Przyszłość jest mniej lub bardziej podobna do przeszłości. Analiza techniczna korzysta z tego. Wnikliwa analiza zachowań notowań w określonych sytuacjach w przeszłości pozwala wychwycić i oczekiwać podobnych zachowań w przyszłości.
Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem pracy w krótkim horyzoncie czasowym, przeważnie na płynnych aktywach. Jest to potężne źródło generowania sygnałów zmiany trendów i przyszłego kształtowania się kursów. Technika ta jest nadal rozwijającą się dziedziną. Ciągle powstają nowe narzędzia i udoskonalenia już istniejących.