Obecna sytuacja gospodarcza powoduje, że osoby prowadzące małe firmy oraz samozatrudnieni powinni uregulować należności wobec ZUS. Obecnie nie tylko banki udzielające kredytów na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej domagają się od osób prowadzących firmy dostarczenia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, ale i kontrahenci sprawdzający wiarygodność handlową partnera. Bez takiego zaświadczenia nie można także przystąpić praktycznie do żadnego przetargu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, nazywane w ZUS dowodem reputacji, stwierdza, że płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Brak zaległości stwierdzany jest na dzień wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia wydaje się bezpłatnie, na wniosek płatnika składek w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Osoba prowadząca firmę może o nie wystąpić osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Ważne!

Przy rozliczeniu konta pod uwagę brane są tylko prawidłowo wypełnione i przekazane przez płatnika dokumenty rozliczeniowe oraz dokonane wpłaty