Komornik może zająć nieruchomość dłużnika i przeprowadzić z niej egzekucję. Na licytacji sprzedaje ją, a uzyskane pieniądze przekazuje wierzycielowi. Na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.
Zadłużonemu dłużnikowi na poczet należności komornik może zabrać nieruchomość. Egzekucje z nieruchomości prowadzi komornik działający przy sądzie, w którego okręgu jest ona położona. Aby mógł zająć nieruchomość, to po otrzymaniu wniosku od wierzyciela o wszczęcie egzekucji z niej powinien wezwać dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Zajęta nieruchomość najczęściej pozostaje nadal w zarządzie dłużnika. Zarządcy wolno wypowiadać umowy najmu i dzierżawy i zawierać nowe.
Ważne!
Nieruchomość wchodząca w skład majątku wspólnego małżonków może zostać zajęta, gdy tytuł wykonawczy będzie wystawiony tylko przeciwko dłużnikowi. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone na podstawie tytułu przeciwko obojgu małżonkom
Sąd może jednak uznać, że nie sprawuje on zarządu w sposób właściwy i powierzyć zarząd innemu zarządcy. Pozostawia jednak w zajętej nieruchomości pomieszczenia dłużnikowi, z których do tej pory on korzystał.

Opis i oszacowanie

Gdyby mimo zajęcia nieruchomości dłużnik jednak nie zapłacił należnej wierzytelności w terminie określonym w wezwaniu, to dłużnik dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Robi to na wniosek wierzyciela, który powinien złożyć wyciąg albo odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania, a jeśli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, powinien złożyć inny dokument stwierdzający własność dłużnika.
Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły. W oszacowaniu osobno podaje wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków, osobno wartość całości części nieruchomości, która osobno została wystawiona na licytację.

Sprzedaż na licytacji publicznej

Zajęta nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji publicznej. Termin jej wyznacza się najwcześniej po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu o oszacowania i od uprawomocnienia się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję. O licytacji komornik ogłasza przez publiczne obwieszczenie. Następnie obwieszczenie o licytacji doręcza uczestnikom postępowania, organowi gmin, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznym z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji. Na dwa tygodnie przed terminem ogłasza się je w budynku sądowym, w lokalu gminy i w dzienniku poczytnym na danym terenie.
Licytacja odbywa się publicznie i pod nadzorem sędziego. Osoby przystępujące do przetargu powinny złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Osoby, które nie otrzymały przybicia, otrzymają ją z powrotem.
Przetarg odbywa się ustnie, a postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą.
Po zamknięciu przetargu sędzia, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.