Ministerstwo Finansów w analizie kwartalnej napisało, że możliwe jest pogorszenie sytuacji fiskalnej w kolejnych kwartałach.

"Od początku 2007 roku utrzymuje się nadwyżka pierwotna. W III kw. 2008 roku wynik pierwotny uległ pogorszeniu (spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego okresu). Spowodowane to było spadkiem kosztów obsługi długu w III kw. 2008 roku" - napisano w analizie.

"Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i finansową na rynku krajowym i międzynarodowym możliwe jest pogorszenie sytuacji fiskalnej w przyszłych kwartałach. Spadek dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie łagodzony wprowadzeniem oszczędności po stronie wydatkowej" - dodano.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht (konwergencji). Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.