W sprawach dotyczących decyzji określających obowiązki regulacyjne operatorów telefonicznych właściwy jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
ORZECZENIE
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję, w której wyznaczył Polską Telefonię Cyfrową - operatora sieci Era - jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie usługi zakańczania połączeń w sieci telefonii komórkowej. Na podstawie art. 40 prawa telekomunikacyjnego prezes UKE nałożył na nią wiele obowiązków, w tym wyznaczenia stawek opłat za usługę. Stawki zaprezentowane przez PTC w wyniku tej decyzji wzbudziły wątpliwości organu, który decyzją z 26 kwietnia zeszłego roku nakazał spółce dostosować stawki do poziomu określonego na podstawie średniej opłat z trzech krajów unijnych o najniższych stawkach - Szwecji, Finlandii i Cypru. W pouczeniu o zaskarżalności decyzji organ zaznaczył, że spółka może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wydana na podstawie wniosku decyzja ostateczna jest zaskarżalna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Operator postąpił zgodnie z pouczeniem i decyzję ostateczną zaskarżył do WSA. Na rozprawie wyraził jednak wątpliwość, czy jest to sąd właściwy dla rozpatrywania skargi. Zdaniem operatora decyzja z lipca 2006 r. była niewątpliwie decyzją regulacyjną, nakładającą obowiązek, a właściwym sądem rozpatrującym odwołania od takich decyzji jest na mocy art. 206 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego SOKiK. Ponieważ jednak spółka postąpiła zgodnie z pouczeniem organu, nie może ponosić tego negatywnych konsekwencji.
Sąd odrzucił skargę. Zgodził się ze skarżącą, że została nieprawidłowo pouczona o trybie odwoławczym. Pierwszoinstancyjna decyzja z kwietnia 2007 r. była regulacyjna, nakładała na skarżącą obowiązki czy też korygowała je. Sądem właściwym jest zatem SOKiK. Co prawda ustawa nie zawiera definicji obowiązku regulacyjnego, ale - zaznaczył WSA w ustnych motywach postanowienia - jest to niewątpliwie obowiązek mający zapewnić pewien ład i konkurencyjność na rynku.
PTC jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez WSA złożyła odwołanie także do SOKiK wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Sygn. akt VI SA/Wa 266/08