TK rozpatrywał wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR). Zdaniem Rady, dochody osób utrzymujących się z pracy w gospodarstwie wyliczane są w różny sposób, w zależności od celu, jakiemu ma to służyć. Rada uważa, że przepisy różnych ustaw, stanowiących podstawę tych wyliczeń, są niespójne i naruszają zasadę pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego obywateli.

KRIR wystąpił o stwierdzenie niezgodności przepisów kilku ustaw z Konstytucją. Trybunał jednak orzekł, że przepisy ustaw: o podatku rolnym i o pomocy społecznej, dotyczące ustalania wysokości dochodu, są zgodne z ustawą zasadniczą. Ustawy te służą realizacji odmiennych zadań, toteż nie stanowią zespołu regulacji - poinformował TK w komunikacie.

"Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że ustawodawca powinien w jednolity sposób określić kryteria dochodowe w jednej i drugiej ustawie" - czytamy.