Przepisy te mają pomóc w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Zgodnie z projektem, na żądanie sądu lub prokuratora bank będzie musiał udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową, w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo, popełnione w wyniku działania przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną.

Chodzi o informacje gospodarcze, które można uzyskać z firmowego rachunku bankowego

Bank będzie udostępniał uprawnionym organom takie informacje bezpłatnie.

Rozszerzono też dotychczasowy przepis, by bank mógł zawiadamiać nie tylko prokuratora, ale także policję lub inną uprawnioną instytucję, jeśli uzna, że jego działalność jest wykorzystywana do ukrywania działań przestępczych.

Nie będzie to dotyczyć prania brudnych pieniędzy i aktów terrorystycznych. Obowiązek zawiadamiania organów ścigania o tych przestępstwach wynika z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z projektem, prokurator, policja, straż gminna (miejska), straż graniczna oraz inne uprawnione instytucje będą mogły uzyskiwać od banku informacje o użytkowniku pojazdu, który jest przedmiotem umowy bankowej.

Chodzi o informacje niezbędne do ustalenia sprawców przestępstw lub wykroczeń drogowych

"Na podstawie obowiązujących przepisów, w sprawach o wykroczenia banki z zasady odmawiają udzielenia policji informacji o użytkownikach pojazdów. To bardzo utrudnia, a często uniemożliwia ustalenie sprawcy wykroczenia drogowego" - czytamy w projekcie.