Takie są wnioski z raportu „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, opublikowanego we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP).

„W I kwartale 2008 r. banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. W przypadku dużych przedsiębiorstw banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów w drugim kwartale z rzędu, co było zgodne z oczekiwaniami wyrażonymi na koniec IV kwartału 2007 roku. Zaostrzenie to miało charakter nieoczekiwany” – podano w raporcie.

NBP poinformował, że banki spodziewają się nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej względem dużych przedsiębiorstw w II kwartale 2008 roku i oczekują wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. „Wzrost ten ma być nieco silniejszy w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw niż w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Banki prognozują, że relatywnie najmniejszą skalą wzrostu popytu będzie się odznaczał segment kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw” – podsumowuje raport.

Około jedna trzecia banków podniosła marże kredytowe, a kilka banków zwiększyło pozaodsetkowe koszty kredytu

Banki nadal obniżały wymogi dotyczące zabezpieczeń kredytów dla przedsiębiorstw i zwiększały dostępne kwoty kredytów. Jednocześnie dwa niewielkie banki zdecydowały się ograniczyć maksymalną kwotę kredytu.

„Do zaostrzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw przyczyniła się przede wszystkim pogarszająca się sytuacja kapitałowa banków. Pogorszenie sytuacji kapitałowej banków wynika z szybkiego tempa wzrostu akcji kredytowej, a także z konieczności pokrycia wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne. Blisko jedna trzecia banków oceniła, że perspektywy gospodarcze uzasadniały wprowadzenie bardziej rygorystycznych warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw” – napisano w raporcie.

Według ankiety, banki spodziewają się silnego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2008r.

„45 proc. banków zamierza zaostrzyć warunki lub kryteria udzielania kredytów, natomiast 8 proc. banków przewiduje ich złagodzenie. Oczekiwany jest najsilniejszy od roku wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W połączeniu z zaostrzaniem polityki kredytowej wynikającym z negatywnych perspektyw rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym może to oznaczać, że zdaniem banków dotychczasowy i oczekiwany spadek cen mieszkań w najbliższym okresie powinien przełożyć się na wzrost popytu na mieszkania i kredyty mieszkaniowe” – napisano w raporcie.

Banki oczekują w II kwartale 2008 r. zaostrzenia polityki kredytowej także w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Jest to pierwszy taki przypadek w historii ankiety (od IV kwartału 2003 r.). Prawie połowa banków spodziewa się zaostrzenia polityki kredytowej, około 10 proc. banków oczekuje jej złagodzenia. Jednocześnie prawie 30 proc. banków spodziewa się wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne.

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane odpowiedzi mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów banku niż pion kredytowy. Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2008 roku wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 76,5 proc.